Czasowe zawieszenie niektórych uprawnień krajowców dewizowych w zakresie obrotu wartościami dewizowymi.

Monitor Polski

M.P.1981.33.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 18 grudnia 1981 r.
w sprawie czasowego zawieszenia niektórych uprawnień krajowców dewizowych w zakresie obrotu wartościami dewizowymi.

Na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów (Dz. U. Nr 29, poz. 162) zarządza się, co następuje:
Zawiesza się do odwołania dokonywanie przez Narodowy Bank Polski, Bank Polska Kasa Opieki S.A. i Bank Handlowy w Warszawie S.A. wypłat w zagranicznych środkach płatniczych:
1)
z przekazów otrzymywanych z zagranicy na rzecz osób fizycznych oraz jednostek gospodarki nie uspołecznionej krajowców dewizowych;
2)
ze skupionych i przyjętych do inkasa od osób fizycznych oraz jednostek gospodarki nie uspołecznionej krajowców dewizowych czeków zagranicznych;
3)
z akredytyw, weksli oraz innych zagranicznych środków płatniczych realizowanych przez osoby fizyczne i jednostki gospodarki nie uspołecznionej krajowców dewizowych,

otrzymywanych z tytułu darowizn, spadków, na pokrycie kosztów podróży i pobytu za granicą oraz z innych tytułów i na inne cele.

Zagraniczne środki płatnicze, o których mowa w § 1, mogą być, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1)
wpłacane na rachunki walutowe,
2)
wypłacane w bonach towarowych Banku Polska Kasa Opieki S.A.,
3)
zapisywane na kontach eksportu wewnętrznego,
4)
wypłacane w złotych.
W razie wyjazdu za granicę na podstawie odrębnego zezwolenia dopuszcza się wypłatę w walutach wymienialnych lub w innych walutach obcych zagranicznych środków płatniczych, o których mowa w § 1, oraz z rachunków walutowych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej do wysokości równowartości 300 dolarów USA na osobę lub równowartości 200 rubli na osobę w zależności od kraju podróży oraz na pokrycie niezbędnych kosztów przejazdu.
Zlecenia zagraniczne na wykonywanie w kraju przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. doręczeń zagranicznych środków płatniczych mogą być realizowane jedynie w sposób określony w § 2.
Przyjęte przez banki, o których mowa w § 1, zlecenia nie zrealizowane do dnia wejścia w życie zarządzenia podlegają wykonaniu według zasad określonych w zarządzeniu.
Ograniczenia przewidziane w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów (Dz. U. Nr 29, poz. 162) i wynikające z niniejszego zarządzenia nie dotyczą przelewów tytułem darowizn dokonywanych między rachunkami walutowymi krajowców dewizowych członków najbliższej rodziny oraz regulowania zobowiązań wobec państwowych jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.