§ 4. - Rachunki bankowe osób krajowych fizycznych, prowadzone w walutach wymienialnych oraz uchylenie ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1984.27.182

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1989 r.
§  4. 5
Na rachunki "A" nie mogą być wpłacane zagraniczne emerytury, renty i świadczenia o charakterze rentowym, a także otrzymane z zagranicy waluty wymienialne z tytułu prowadzonej w kraju działalności zarobkowej, z wyjątkiem walut dopuszczonych do wpłaty na rachunki "A" na podstawie odrębnych zezwoleń dewizowych.
5 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.