§ 18. - Rachunki bankowe osób krajowych fizycznych, prowadzone w walutach wymienialnych oraz uchylenie ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1984.27.182

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1989 r.
§  18.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1980 r. w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach wymienialnych (Monitor Polski Nr 29, poz. 163 i z 1981 r. Nr 13, poz. 101),
2)
zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 1981 r. w sprawie czasowego zawieszenia niektórych uprawnień krajowców dewizowych w zakresie obrotu wartościami dewizowymi (Monitor Polski Nr 33, poz. 297),
3)
zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 1982 r. w sprawie wprowadzenia dalszych ułatwień w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunkach walutowych osób fizycznych - krajowców dewizowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 213),
4)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1983 r. w sprawie uchylenia niektórych ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach państw socjalistycznych (Monitor Polski Nr 28, poz. 154).