Uchylenie niektórych ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach państw socjalistycznych.

Monitor Polski

M.P.1983.28.154

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 sierpnia 1983 r.
w sprawie uchylenia niektórych ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach państw socjalistycznych.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 176) zarządza się, co następuje:
Uchyla się ograniczenia w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych osób fizycznych - krajowców dewizowych prowadzonych w walutach państw socjalistycznych, wydane na podstawie art. 33 pkt 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. z 1981 r. Nr 29, poz. 154 i z 1982 r. Nr 3, poz. 18), utrzymane na okres zawieszenia stanu wojennego przez art. 9 ustawy z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego (Dz. U. Nr 41, poz. 273) w zakresie wypłat na pokrycie kosztów podróży i pobytu za granicą posiadacza rachunku i członków jego najbliższej rodziny oraz na zakup towarów i usług za granicą, a także w zakresie przekazów na te cele.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 5 sierpnia 1983 r.