§ 17. - Rachunki bankowe osób krajowych fizycznych, prowadzone w walutach wymienialnych oraz uchylenie ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1984.27.182

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1989 r.
§  17. 19
Rachunki "A" otwarte przed wejściem w życie zarządzenia prowadzi się nadal na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
19 § 17:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 22 września 1987 r. (M.P.87.30.234) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1987 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.