Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1968.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 13 lutego 1968 r.
w sprawie nadzoru technicznego nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. z 1949 r. Nr 63, poz. 494 i z 1950 r. Nr 49, poz. 448) zarządza się, co następuje:
1. Przepisy ogólne.
1.
Nadzorowi technicznemu podlega zagospodarowanie lasów i gruntów leśnych, znajdujących się pod zarządem innych ministrów, jeżeli ich zwarta łączna powierzchnia wynosi co najmniej 0,1 ha.
2.
Przez użyte w zarządzeniu określenie "ustawa" rozumie się ustawę z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. z 1949 r. Nr 63, poz. 494 i z 1950 r. Nr 49, poz. 448).

2. Zasady zachowania i zagospodarowania lasów.

Do lasów i gruntów leśnych będących przedmiotem nadzoru technicznego stosuje się zasady ustalone:
1)
w art. 7 ustawy - dotyczące zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania,
2)
w art. 8 ustawy - dotyczące wypasu i przegonu zwierząt gospodarskich,
3)
w art. 9 ustawy - dotyczące zasad zagospodarowania, z uwzględnieniem przepisów § 5 zarządzenia.
1.
W razie zamierzonej zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania, nie przewidzianej w prawomocnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, albo zmiany na terenie nie objętym takim planem lub w narodowym planie gospodarczym jednostka zarządzająca lasem składa w drodze służbowej właściwemu dla tej jednostki ministrowi wniosek o nadanie mu biegu w trybie art. 7 ustawy, a odpisy tego wniosku przesyła właściwym do spraw leśnictwa oraz do spraw miejscowego planowania przestrzennego organom prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
2.
Wniosek powinien zawierać oznaczenie terenu i określenie jego obszaru, opis terenu, gleby i drzewostanu, określenie terminu dokonania wnioskowanej zmiany oraz uzasadnienie jej celowości i konieczności. Do wniosku należy dołączyć szkic sytuacyjny, w skali nie mniejszej niż 1 : 10.000, sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla jednostki zarządzającej lasem, a drugi dla organu nadzoru technicznego.
3.
O terminie zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania w wypadku, gdy jest ona przewidziana w prawomocnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo gdy jest niezbędna dla realizacji narodowych planów gospodarczych, jednostka dokonująca zmiany zawiadamia właściwy do spraw leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
Zagospodarowanie lasów w zakresie odnowienia, zalesienia, pielęgnowania i ochrony lasów oraz pozyskiwania użytków głównych i ubocznych powinno się odbywać na podstawie zatwierdzonych planów urządzenia lub opisów gospodarstwa leśnego według zasad stosowanych w przedsiębiorstwach lasów państwowych, z uwzględnieniem swoistych zadań i przeznaczenia danego obszaru leśnego na cele określone w art. 14 ustawy.
1.
Dopuszczalne jest odstąpienie od zasad zagospodarowania stosowanych w przedsiębiorstwach lasów państwowych w wypadkach przewidzianych w art. 18 ustawy w celu uwzględnienia szczególnych potrzeb i warunków, które spowodowały wyłączenie danego obszaru leśnego z państwowego gospodarstwa leśnego, a w szczególności dla osłony terenu, dla celów szkolnictwa wyższego, dla zaspokojenia potrzeb zdrowotnych i kultury społecznej ludności lub miejscowych potrzeb gospodarczych albo dla innych celów specjalnych.
2.
Odchylenia określone w ust. 1 mogą dotyczyć sposobu zagospodarowania, składu gatunkowego, wieku rębności i użytkowania lasu.
Plan urządzenia gospodarstwa leśnego lub opis tego gospodarstwa powinien obejmować wszystkie lasy, grunty leśne i nieleśne wchodzące w skład areału leśnego, znajdującego się pod zarządem jednej jednostki zarządzającej.
1.
Plan urządzenia gospodarstwa leśnego sporządza się w wypadkach, gdy łączna powierzchnia tego gospodarstwa przekracza 20 ha. Plan ten powinien być sporządzony zgodnie z instrukcją o urządzaniu lasu, obowiązującą w państwowym gospodarstwie leśnym, z uwzględnieniem odchyleń wynikających z przepisów § 4 i 5.
2.
Dla gospodarstw leśnych znajdujących się pod zarządem Ministra Rolnictwa plan urządzania gospodarstwa leśnego sporządza się w wypadkach, gdy łączna powierzchnia gospodarstwa przekracza 50 ha.
3.
Plany urządzenia gospodarstwa leśnego dla lasów znajdujących się pod zarządem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (lasy wyższych uczelni) mogą być sporządzone według zasad ustalonych przez tego ministra, uzgodnionych z Ministrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
4.
Plany urządzenia gospodarstwa leśnego dla lasów znajdujących się pod zarządem Ministra Gospodarki Komunalnej sporządza się na podstawie instrukcji o urządzaniu lasów komunalnych, wydanej przez tego ministra w porozumieniu z Ministrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
1.
Opis gospodarstwa leśnego sporządza się w wypadkach, gdy nie przewidziano obowiązku sporządzania planów urządzenia gospodarstwa leśnego.
2.
Zasady sporządzania opisu gospodarstwa leśnego określi instrukcja Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
Przepisy § 7 ust. 1 i 2 oraz § 8 nie mają zastosowania do gospodarstw leśnych znajdujących się pod zarządem Ministra Rolnictwa, wchodzących w skład nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi.
Plan urządzenia lub opis gospodarstwa leśnego sporządza się w trzech egzemplarzach. W uzasadnionych wypadkach jednostka zarządzająca lasem, za zgodą organu nadzoru technicznego, może polecić sporządzenie ich w większej ilości.
1.
Plan urządzenia gospodarstwa leśnego podlega zatwierdzeniu przez:
1)
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, po zaopiniowaniu przez właściwy do spraw leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), jeżeli obszar lasów objęty planem przekracza powierzchnię 200 ha,
2)
właściwy do spraw leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), jeżeli obszar lasu objęty planem jest mniejszy niż 200 ha.
2.
Opis gospodarstwa leśnego podlega zatwierdzeniu przez właściwy do spraw leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej po zaopiniowaniu tego opisu przez właściwy do spraw leśnictwa organ prezydium powiatowej rady narodowej.
3.
Po zatwierdzeniu planu urządzenia gospodarstwa leśnego lub jego opisu, jeden egzemplarz zwraca się jednostce zarządzającej lasem, drugi zostaje w organie nadzoru technicznego, trzeci oraz ewentualnie sporządzone dalsze egzemplarze otrzymuje jednostka nadrzędna.
1.
Plany urządzenia i opisy gospodarstw leśnych podlegających nadzorowi technicznemu wykonuje odpłatnie jednostka organizacyjna powołana do sporządzania takich planów dla państwowego gospodarstwa leśnego.
2.
W razie niemożności wykonania planu urządzenia lub opisu gospodarstwa leśnego przez jednostkę określoną w ust. 1, sporządzenie ich może być powierzone innej jednostce, z zachowaniem obowiązujących przepisów.
1.
Jednostki zarządzające lasami obowiązane są do składania corocznie w określonym przez właściwy organ nadzoru technicznego (§ 17) terminie wniosków dotyczących czynności gospodarczych objętych zakresem nadzoru i projektowanych do wykonania w roku następnym, a w szczególności:
1)
wniosek odnowienia i pielęgnowania lasu, obejmujący zakładanie i utrzymanie szkółek, odnowienie gruntów leśnych, poprawki, pielęgnowanie gleby i drzewostanów oraz meliorację,
2)
wniosek cięć wraz z szacunkiem brakarskim według sortymentów, obejmujący użytki rębne i przedrębne (czyszczenia, trzebieże i użytki przygodne),
3)
wniosek ochrony lasu, obejmujący zwalczanie lub zapobieganie rozmnażaniu się szkodliwych owadów leśnych i pasożytów roślinnych (pasożytujących roślin lub grzybów) oraz przeciwdziałanie pożarom leśnym i innym klęskom żywiołowym,
4)
wnioski użytkowania ubocznego.
2.
Wnioski wymienione w ust. 1 powinny być zgodne z zatwierdzonym planem urządzenia lub opisem gospodarstwa leśnego i uwzględniać aktualne potrzeby tego gospodarstwa. Wnioski dotyczące wykonywania czynności gospodarczych w lasach należących do Państwowego Funduszu Ziemi powinny być opracowywane na podstawie oględzin na gruncie i uwzględniać potrzeby tych lasów.
3.
Wzory formularzy wniosków wymienionych w ust. 1 i 2 ustala Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
4.
W razie uzasadnionej potrzeby (klęski elementarne) mogą być składane dodatkowe wnioski poza ustalonymi terminami.
5.
Drzewa, których wyrąb przewidziany został we wniosku cięć sporządzonym na podstawie zatwierdzonego planu urządzenia lub opisu gospodarstwa leśnego, podlegają przed ich wyrębem ocechowaniu i zanumerowaniu, z wyjątkiem drzew przeznaczonych do wyrębu zrębami zupełnymi.
6.
Zasady cechowania i numerowania drzew przeznaczonych do wyrębu oraz drzew po dokonanym wyrębie ustali instrukcja Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
1.
Wnioski wymienione w § 13 mogą być wykonane dopiero po przyjęciu ich do wiadomości przez właściwy organ nadzoru technicznego, o czym organ ten czyni odpowiednią adnotację na wnioskach. Organ ten jest uprawniony do wprowadzania we wnioskach zmian i uzupełnień, uzasadnionych względami gospodarczymi i technicznymi, z uwzględnieniem przepisów § 4 i 5.
2.
Jednostki zarządzające lasami obowiązane są do wykonywania w granicach określonych planem urządzenia lub opisem gospodarstwa leśnego, jak również ujętymi w narodowym planie gospodarczym planami rocznymi, czynności gospodarczych, niezbędnych do utrzymywania i wzmożenia produkcyjności lasu, ochrony lasu oraz właściwego (oszczędnego) gospodarowania drewnem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Jednostki zarządzające lasami obowiązane są do składania właściwemu do spraw leśnictwa organowi prezydium powiatowej rady narodowej w terminie przez niego określonym sprawozdania z wykonanych czynności gospodarczych według wzoru zatwierdzonego przez Główny Urząd Statystyczny na wniosek Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
1.
Jednostki zarządzające lasami obowiązane są do opracowywania rocznych i wieloletnich projektów planów gospodarczych na podstawie planów urządzenia lub opisów gospodarstwa leśnego, rocznych wniosków gospodarczych, szacunków brakarskich i wytycznych właściwych ministrów.
2.
Jednostki wymienione w ust. 1, przed złożeniem projektów planów jednostce nadrzędnej, uzgodnią pod względem technicznym te projekty z właściwymi do spraw leśnictwa organami prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
3.
Uzgodnienia, o których mowa w ust. 2, powinny nastąpić w okresie umożliwiającym dotrzymanie wyznaczonego przez jednostkę nadrzędną terminu opracowania projektu planu.

3. Organy i tryb wykonywania nadzoru.

1.
Organami nadzoru technicznego nad zagospodarowaniem lasów określonych w § 1 ust. 1 - z wyłączeniem spraw zatwierdzenia planów urządzenia gospodarstwa leśnego (§ 11 ust. 1 pkt 1) - są właściwe do spraw leśnictwa organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), które swoje uprawnienia mogą w całości lub w części przekazać właściwym do spraw leśnictwa organom prezydiów powiatowych rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie, dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw).
2.
Przekazanie uprawnień określonych w ust. 1 nie może nastąpić w odniesieniu do spraw określonych w § 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz do spraw dotyczących lasów i gruntów leśnych znajdujących się pod zarządem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Przy wykonywaniu nadzoru technicznego pracownikom organów nadzoru technicznego służy prawo wstępu do lasu podlegającego nadzorowi.
Na wniosek jednostki zarządzającej lasem organy nadzoru technicznego obowiązane są do udzielania porad w sprawach techniki produkcji leśnej oraz w sprawach organizacji administracji i rachunkowości leśnej, a w szczególności informacji o zasadach stosowanych w tym zakresie w przedsiębiorstwach lasów państwowych.
Na wniosek jednostek zarządzających lasami przedsiębiorstwa lasów państwowych mogą przekazywać tym jednostkom za zwrotem kosztów nasiona i sadzonki, środki do zwalczania lub zapobiegania rozmnażaniu się szkodliwych owadów leśnych i pasożytów oraz druki gospodarcze i instrukcje techniczne, stosowane w przedsiębiorstwach lasów państwowych, jak również wynajmować (użyczać) w miarę możności narzędzia używane w gospodarstwie leśnym.
Jednostki zarządzające lasami nie posiadające własnej wykwalifikowanej służby leśnej mogą korzystać odpłatnie z usług pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych za zgodą ich zwierzchnich organów, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

4. Przepisy końcowe.

1.
Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do lasów i gruntów leśnych znajdujących się pod zarządem Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz do lasów i gruntów leśnych wpisanych do rejestru zabytków na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury i o muzeach.
2.
Przepisy zarządzenia dotyczące ministrów odnoszą się także do kierowników urzędów centralnych.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 21 sierpnia 1952 r. w sprawie nadzoru technicznego nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-74, poz. 1188 i z 1954 r. Nr A-58, poz. 784) oraz
2)
zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 9 grudnia 1960 r. w sprawie nadzoru technicznego nad zagospodarowaniem lasów państwowych znajdujących się pod zarządem innych ministrów (Monitor Polski z 1961 r. Nr 14, poz. 76).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.