§ 3. - Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1968.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  3.
1.
W razie zamierzonej zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania, nie przewidzianej w prawomocnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, albo zmiany na terenie nie objętym takim planem lub w narodowym planie gospodarczym jednostka zarządzająca lasem składa w drodze służbowej właściwemu dla tej jednostki ministrowi wniosek o nadanie mu biegu w trybie art. 7 ustawy, a odpisy tego wniosku przesyła właściwym do spraw leśnictwa oraz do spraw miejscowego planowania przestrzennego organom prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
2.
Wniosek powinien zawierać oznaczenie terenu i określenie jego obszaru, opis terenu, gleby i drzewostanu, określenie terminu dokonania wnioskowanej zmiany oraz uzasadnienie jej celowości i konieczności. Do wniosku należy dołączyć szkic sytuacyjny, w skali nie mniejszej niż 1 : 10.000, sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla jednostki zarządzającej lasem, a drugi dla organu nadzoru technicznego.
3.
O terminie zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania w wypadku, gdy jest ona przewidziana w prawomocnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo gdy jest niezbędna dla realizacji narodowych planów gospodarczych, jednostka dokonująca zmiany zawiadamia właściwy do spraw leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).