§ 22. - Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1968.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  22.
1.
Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do lasów i gruntów leśnych znajdujących się pod zarządem Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz do lasów i gruntów leśnych wpisanych do rejestru zabytków na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury i o muzeach.
2.
Przepisy zarządzenia dotyczące ministrów odnoszą się także do kierowników urzędów centralnych.