§ 13. - Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1968.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  13.
1.
Jednostki zarządzające lasami obowiązane są do składania corocznie w określonym przez właściwy organ nadzoru technicznego (§ 17) terminie wniosków dotyczących czynności gospodarczych objętych zakresem nadzoru i projektowanych do wykonania w roku następnym, a w szczególności:
1)
wniosek odnowienia i pielęgnowania lasu, obejmujący zakładanie i utrzymanie szkółek, odnowienie gruntów leśnych, poprawki, pielęgnowanie gleby i drzewostanów oraz meliorację,
2)
wniosek cięć wraz z szacunkiem brakarskim według sortymentów, obejmujący użytki rębne i przedrębne (czyszczenia, trzebieże i użytki przygodne),
3)
wniosek ochrony lasu, obejmujący zwalczanie lub zapobieganie rozmnażaniu się szkodliwych owadów leśnych i pasożytów roślinnych (pasożytujących roślin lub grzybów) oraz przeciwdziałanie pożarom leśnym i innym klęskom żywiołowym,
4)
wnioski użytkowania ubocznego.
2.
Wnioski wymienione w ust. 1 powinny być zgodne z zatwierdzonym planem urządzenia lub opisem gospodarstwa leśnego i uwzględniać aktualne potrzeby tego gospodarstwa. Wnioski dotyczące wykonywania czynności gospodarczych w lasach należących do Państwowego Funduszu Ziemi powinny być opracowywane na podstawie oględzin na gruncie i uwzględniać potrzeby tych lasów.
3.
Wzory formularzy wniosków wymienionych w ust. 1 i 2 ustala Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
4.
W razie uzasadnionej potrzeby (klęski elementarne) mogą być składane dodatkowe wnioski poza ustalonymi terminami.
5.
Drzewa, których wyrąb przewidziany został we wniosku cięć sporządzonym na podstawie zatwierdzonego planu urządzenia lub opisu gospodarstwa leśnego, podlegają przed ich wyrębem ocechowaniu i zanumerowaniu, z wyjątkiem drzew przeznaczonych do wyrębu zrębami zupełnymi.
6.
Zasady cechowania i numerowania drzew przeznaczonych do wyrębu oraz drzew po dokonanym wyrębie ustali instrukcja Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.