Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów państwowych znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1961.14.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 9 grudnia 1960 r.
w sprawie nadzoru technicznego nad zagospodarowaniem lasów państwowych znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. z 1949 r. Nr 63, poz. 494 i z 1950 r. Nr 49, poz. 448) oraz § 14 ust. 3 uchwały nr 469 Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie przekazania dalszych zadań gospodarczych radom narodowym oraz rozszerzenia ich uprawnień (Monitor Polski z 1960 r. Nr 8, poz. 36) zarządza się, co następuje:
1.
Upoważnia się właściwe do spraw rolnictwa i leśnictwa wydziały prezydiów wojewódzkich rad narodowych do zatwierdzania planów urządzenia gospodarstwa leśnego dla lasów państwowych znajdujących się pod zarządem innych ministrów, których obszar nie przekracza 200 ha.
2.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do lasów pozostających pod zarządem Ministra Obrony Narodowej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.