§ 17. - Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1968.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  17.
1.
Organami nadzoru technicznego nad zagospodarowaniem lasów określonych w § 1 ust. 1 - z wyłączeniem spraw zatwierdzenia planów urządzenia gospodarstwa leśnego (§ 11 ust. 1 pkt 1) - są właściwe do spraw leśnictwa organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), które swoje uprawnienia mogą w całości lub w części przekazać właściwym do spraw leśnictwa organom prezydiów powiatowych rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie, dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw).
2.
Przekazanie uprawnień określonych w ust. 1 nie może nastąpić w odniesieniu do spraw określonych w § 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz do spraw dotyczących lasów i gruntów leśnych znajdujących się pod zarządem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.