§ 5. - Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1968.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  5.
1.
Dopuszczalne jest odstąpienie od zasad zagospodarowania stosowanych w przedsiębiorstwach lasów państwowych w wypadkach przewidzianych w art. 18 ustawy w celu uwzględnienia szczególnych potrzeb i warunków, które spowodowały wyłączenie danego obszaru leśnego z państwowego gospodarstwa leśnego, a w szczególności dla osłony terenu, dla celów szkolnictwa wyższego, dla zaspokojenia potrzeb zdrowotnych i kultury społecznej ludności lub miejscowych potrzeb gospodarczych albo dla innych celów specjalnych.
2.
Odchylenia określone w ust. 1 mogą dotyczyć sposobu zagospodarowania, składu gatunkowego, wieku rębności i użytkowania lasu.