Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów, znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1952.A-74.1188

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 11 sierpnia 1952 r.
sprawie nadzoru technicznego nad zagospodarowaniem lasów, znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. Nr 63, poz. 494) zarządza się, co następuje:
Przepisy wstępne.
Powołane w niniejszym zarządzeniu artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. Nr 63, poz. 494).
1.
Zarządzenie stosuje się do lasów i gruntów leśnych, znajdujących się pod zarządem innych ministrów.
2.
Za podlegające nadzorowi technicznemu uważa się lasy i grunty leśne określone w art. 5, o ile zwarta łączna powierzchnia ich wynosi co najmniej 0,10 ha.
Przez użyte w niniejszym zarządzeniu wyrażenie "organ zarządzający lasem" rozumie się właściwą jednostkę organizacyjną urzędu, przedsiębiorstwa lub instytucji, pod której bezpośrednim zarządem znajduje się las lub grunt leśny. Jednostkę tę ustala właściwa dla niej władza zwierzchnia i powiadamia o tym właściwe terytorialnie prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

Zasady zachowania i zagospodarowania lasów.

Do lasów i gruntów leśnych stosuje się zasady ustalone:
1)
w art. 7, dotyczące zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania;
2)
w art. 8, dotyczące wypasu i przegonu zwierząt gospodarskich;
3)
w art. 9, dotyczące zasad zagospodarowania lasów z uwzględnieniem przepisów § 7 niniejszego zarządzenia.
1.
W przypadku zamierzonej zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania, nie przewidzianej w prawomocnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, organ, pod którego zarządem znajduje się las, składa w drodze służbowej właściwemu dla tego organu ministrowi wniosek dla nadania mu biegu w trybie określonym w art. 7, odpis zaś wniosku - właściwemu terytorialnie prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
2.
Wniosek powinien zawierać oznaczenie terenu, wskazanie jego obszaru, opis terenu, gleby i drzewostanu oraz termin dokonania zmiany, jak również powinien być zaopatrzony w uzasadnienie celowości zmiany i szkic sytuacyjny w skali nie mniejszej niż 1:25.000, sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla organu zarządzającego lasem, a drugi dla organu nadzorczego.
3.
Wnioski o zmianę uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania w lasach będących pod zarządem Ministrów Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego mogą nie zawierać wszystkich danych, wymienionych w ust. 2, a odpisy tych wniosków mogą nie być składane właściwym terytorialnie prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
Zagospodarowanie lasów powinno odbywać się według zasad stosowanych w przedsiębiorstwach lasów państwowych w zakresie sporządzania planów urządzenia gospodarstwa leśnego, zalesienia, pielęgnowania i ochrony drzewostanów, pozyskania użytków głównych i ubocznych.
1.
Odchylenia od zasad zagospodarowania, stosowanych w przedsiębiorstwach lasów państwowych, mogą nastąpić odpowiednio do przepisu art. 18 w celu uwzględnienia szczególnych potrzeb i warunków, które spowodowały wyłączenie lasów z państwowego gospodarstwa leśnego, a w szczególności dla osłony terenu, dla celów szkolnictwa wyższego, dla zaspokajania potrzeb zdrowotnych i kultury społecznej ludności lub miejscowych potrzeb gospodarczych albo dla innych celów specjalnych.
2.
Odchylenia te mogą dotyczyć sposobu gospodarstwa, składu gatunkowego drzewostanów, wieku rębności i miejsca użytkowania. Nadto lasy, których obszar znajdujący się pod zarządem jednego organu zarządzającego nie przekracza 20 ha, mogą być zagospodarowane z pominięciem sporządzania planów urządzenia gospodarstwa leśnego. Dla lasów tych powinien być sporządzony krótki opis, przedstawiający stan lasu i sposób jego zagospodarowania według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Leśnictwa.
Plan urządzenia gospodarstwa leśnego i opis lasów powinny obejmować wszystkie lasy, znajdujące się pod zarządem jednego organu zarządzającego. Plan lub opis sporządza się w dwóch egzemplarzach. Plany urządzenia gospodarstwa leśnego podlegają zatwierdzeniu przez Ministerstwo Leśnictwa, a opisy - przez właściwe prezydium wojewódzkiej rady narodowej. Po zatwierdzeniu planu lub opisu jeden egzemplarz zwrócony zostanie organowi zarządzającemu lasem, a drugi pozostaje w organie nadzorczym. Na wniosek zarządzającego lasem plan urządzenia gospodarstwa leśnego lub opis mogą być sporządzone przez organa powołane do opracowania planów dla lasów państwowego gospodarstwa leśnego za zwrotem kosztów.
1.
Organa zarządzające lasem obowiązane są składać corocznie w określonym terminie właściwemu organowi nadzorczemu wnioski, dotyczące czynności gospodarczych, objętych zakresem nadzoru i projektowanych do wykonania w roku następnym, a w szczególności aktualne w poszczególnych przypadkach i zgodne z zatwierdzonymi planami urządzenia gospodarstwa leśnego lub opisami:
1)
wniosek odnowienia i pielęgnowania lasu, obejmujący zakładanie i utrzymanie szkółek, uprawy (zalesienia), poprawki, pielęgnowanie gleby i drzewostanów oraz meliorację;
2)
wniosek cięć wraz z szacunkiem brakarskim według sortymentów - obejmujący użytki rębne i międzyrębne (czyszczenie, trzebieże i użytki przygodne);
3)
wniosek ochrony lasu, obejmujący zwalczanie lub zapobieganie rozmnożeniu się szkodliwych owadów leśnych i pasożytów roślinnych oraz przeciwdziałanie pożarom leśnym i innym klęskom żywiołowym.
4)
wnioski użytkowania ubocznego.
2.
Szczegółowe przepisy co do sposobu sporządzania wyżej wyszczególnionych wniosków, wzory formularza oraz terminy przedkładania ustali Ministerstwo Leśnictwa.
3.
W razie uzasadnionej potrzeby, np. na skutek klęsk elementarnych, mogą być składane dodatkowe wnioski organowi nadzorczemu poza terminami ustalonymi.
1.
Wymienione w § 9 wnioski są wykonalne po przyjęciu ich do wiadomości przez organ nadzorczy. Organ ten uprawniony jest przy tym do wprowadzenia we wnioskach zmian i uzupełnień, uzasadnionych względami gospodarczymi i technicznymi z uwzględnieniem przepisów § 7.
2.
Organa zarządzające lasami obowiązane są do wykonywania wskazanych przez organa nadzorcze czynności gospodarczych, niezbędnych do utrzymania lub wzmożenia produkcyjności lasu i ochrony drzewostanów.
. 1
Do wykonania zarządzeń, mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozmnażaniu się szkodliwych owadów leśnych, obowiązane są również wszystkie państwowe organy zarządzające składnicami surowca drzewnego.
1.
Organa zarządzające lasami obowiązane są składać właściwemu organowi nadzorczemu, w terminie przez niego określonym, sprawozdania ze stanu lasu i wykonanych czynności gospodarczych według ustalonego wzoru.
2.
Wzory powyższe ustali Ministerstwo Leśnictwa, przy czym wzory sprawozdań w odniesieniu do lasów pozostających pod zarządem władz wojskowych powinny być uzgodnione z Ministerstwem Obrony Narodowej.
1.
Jeżeli przepisy Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, dotyczące wieloletnich lub rocznych narodowych planów gospodarczych, nie zawierają postanowień odmiennych, to organa sporządzające projekty tych planów dla lasów podlegających nadzorowi obowiązane są przesłać te plany przed przedstawieniem ich władzy bezpośrednio wyższej właściwemu prezydium wojewódzkiej rady narodowej w celu wydania opinii technicznej.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do lasów pozostających pod zarządem Ministrów Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Organa i tryb wykonywania nadzoru.

1.
Organami nadzoru technicznego są z wyłączeniem spraw zatwierdzania planów urządzenia gospodarstwa leśnego (§ 8) prezydia wojewódzkich rad narodowych, które uprawnienie swoje mogą w części lub w całości przekazywać prezydiom powiatowych rad narodowych.
2.
W odniesieniu do lasów i gruntów leśnych, znajdujących się pod zarządem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, wymienione w ust. 1 przekazanie uprawnień nie może mieć miejsca.
3.
Prezydia powiatowych rad narodowych przy wykonywaniu w ramach przekazanych im uprawnień nadzoru technicznego korzystają w zakresie czynności przygotowawczych z działalności organów rejonów lasów państwowych.
1.
Jeżeli między organem zarządzającym lasem i organem nadzorczym nie nastąpi porozumienie co do miejsca, czasu i rozmiaru lub sposobu wykonania czynności gospodarczych, objętych wnioskami (§ 9) lub wskazanych przez organ nadzorczy (§ 10), organa te mogą zwrócić się do swej władzy przełożonej o rozstrzygnięcie przez instancję bezpośrednio wyższą, z jednoczesnym powiadomieniem o tym organu zainteresowanego.
2.
Dla spraw należących do zakresu działania prezydiów wojewódzkich rad narodowych bezpośrednio wyższą instancją nadzorczą jest Ministerstwo Leśnictwa. W przypadkach wykonywania czynności nadzorczych przez prezydium powiatowej rady narodowej instancją taką jest prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
Przy wykonywaniu nadzoru pracownikom organów nadzorczych służy prawo wstępu do lasu podlegającego nadzorowi. W stosunku jednak do lasów pozostających pod zarządem Ministrów Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego, wstęp do lasu może nastąpić za zezwoleniem organu zarządzającego lasem, w stosunku zaś do pozostających pod zarządem organów podległych Ministrom: Górnictwa, Energetyki, Hutnictwa, i Przemysłu Maszynowego - po uprzednim porozumieniu z organem zarządzającym lasem. W stosunku do lasów położonych na obszarze strefy nadgranicznej, pracownicy organów nadzorczych powinni posiadać dokumenty, wymagane na tym obszarze, oraz stosować się do przepisów obowiązujących w strefie nadgranicznej.

Przepisy końcowe.

Na wniosek organu zarządzającego lasem organa nadzorcze obowiązane są udzielić w formie o ile możności ustnej i bezpośredniej porad w sprawach techniki produkcji leśnej oraz w sprawach organizacji administracji i rachunkowości leśnej, a w szczególności informacji o zasadach stosowanych w tym zakresie w przedsiębiorstwach lasów państwowych.
Na wniosek organów zarządzających lasami przedsiębiorstwa lasów państwowych mogą przekazywać im, za zwrotem kosztów, zbędne we własnym gospodarstwie: zapasy nasion i sadzonek, środki przeciwko szkodliwym owadom i pasożytom oraz druki gospodarcze i instrukcje techniczne, stosowane w przedsiębiorstwach lasów państwowych, jak również wypożyczać w miarę możności narzędzia używane w gospodarstwie leśnym, za których całość ponosi odpowiedzialność wypożyczający.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 10 ust. 3 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 3 czerwca 1954 r. (M.P.54.A-58.784) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 1954 r.