§ 7. - Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1968.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  7.
1.
Plan urządzenia gospodarstwa leśnego sporządza się w wypadkach, gdy łączna powierzchnia tego gospodarstwa przekracza 20 ha. Plan ten powinien być sporządzony zgodnie z instrukcją o urządzaniu lasu, obowiązującą w państwowym gospodarstwie leśnym, z uwzględnieniem odchyleń wynikających z przepisów § 4 i 5.
2.
Dla gospodarstw leśnych znajdujących się pod zarządem Ministra Rolnictwa plan urządzania gospodarstwa leśnego sporządza się w wypadkach, gdy łączna powierzchnia gospodarstwa przekracza 50 ha.
3.
Plany urządzenia gospodarstwa leśnego dla lasów znajdujących się pod zarządem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (lasy wyższych uczelni) mogą być sporządzone według zasad ustalonych przez tego ministra, uzgodnionych z Ministrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
4.
Plany urządzenia gospodarstwa leśnego dla lasów znajdujących się pod zarządem Ministra Gospodarki Komunalnej sporządza się na podstawie instrukcji o urządzaniu lasów komunalnych, wydanej przez tego ministra w porozumieniu z Ministrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.