§ 11. - Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1968.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  11.
1.
Plan urządzenia gospodarstwa leśnego podlega zatwierdzeniu przez:
1)
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, po zaopiniowaniu przez właściwy do spraw leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), jeżeli obszar lasów objęty planem przekracza powierzchnię 200 ha,
2)
właściwy do spraw leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), jeżeli obszar lasu objęty planem jest mniejszy niż 200 ha.
2.
Opis gospodarstwa leśnego podlega zatwierdzeniu przez właściwy do spraw leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej po zaopiniowaniu tego opisu przez właściwy do spraw leśnictwa organ prezydium powiatowej rady narodowej.
3.
Po zatwierdzeniu planu urządzenia gospodarstwa leśnego lub jego opisu, jeden egzemplarz zwraca się jednostce zarządzającej lasem, drugi zostaje w organie nadzoru technicznego, trzeci oraz ewentualnie sporządzone dalsze egzemplarze otrzymuje jednostka nadrzędna.