§ 15. - Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1968.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  15.
Jednostki zarządzające lasami obowiązane są do składania właściwemu do spraw leśnictwa organowi prezydium powiatowej rady narodowej w terminie przez niego określonym sprawozdania z wykonanych czynności gospodarczych według wzoru zatwierdzonego przez Główny Urząd Statystyczny na wniosek Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.