§ 1. - Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1968.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  1.
1.
Nadzorowi technicznemu podlega zagospodarowanie lasów i gruntów leśnych, znajdujących się pod zarządem innych ministrów, jeżeli ich zwarta łączna powierzchnia wynosi co najmniej 0,1 ha.
2.
Przez użyte w zarządzeniu określenie "ustawa" rozumie się ustawę z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. z 1949 r. Nr 63, poz. 494 i z 1950 r. Nr 49, poz. 448).

2. Zasady zachowania i zagospodarowania lasów.