§ 14. - Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1968.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  14.
1.
Wnioski wymienione w § 13 mogą być wykonane dopiero po przyjęciu ich do wiadomości przez właściwy organ nadzoru technicznego, o czym organ ten czyni odpowiednią adnotację na wnioskach. Organ ten jest uprawniony do wprowadzania we wnioskach zmian i uzupełnień, uzasadnionych względami gospodarczymi i technicznymi, z uwzględnieniem przepisów § 4 i 5.
2.
Jednostki zarządzające lasami obowiązane są do wykonywania w granicach określonych planem urządzenia lub opisem gospodarstwa leśnego, jak również ujętymi w narodowym planie gospodarczym planami rocznymi, czynności gospodarczych, niezbędnych do utrzymywania i wzmożenia produkcyjności lasu, ochrony lasu oraz właściwego (oszczędnego) gospodarowania drewnem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.