§ 10. - Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1968.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  10.
Plan urządzenia lub opis gospodarstwa leśnego sporządza się w trzech egzemplarzach. W uzasadnionych wypadkach jednostka zarządzająca lasem, za zgodą organu nadzoru technicznego, może polecić sporządzenie ich w większej ilości.