Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1611 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 i 1002) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych dla osób, o których mowa w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanych dalej "osobami niepełnosprawnymi";
2)
wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych dla placówek, o których mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanych dalej "placówkami";
3)
zasady nadawania numerów wydawanym kartom parkingowym;
4)
tryb postępowania w sprawie zwrotu karty parkingowej;
5)
wzór wniosku o wydanie karty parkingowej, zwany dalej "wnioskiem".
1. 
Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.
2. 
Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwanego dalej "przewodniczącym zespołu".
2a. 
Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.
3. 
Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
1)
osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2)
osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3)
osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
4. 
Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.
1. 
Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.
2. 
W przypadku złożenia wniosku przez osoby określone w § 2 ust. 3 pkt 1-3, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.
3. 
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.
1. 
We wniosku, w miejscu oznaczonym jako "wzór podpisu", osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:
1)
osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;
2)
osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;
3)
osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz w § 2 ust. 4, miejsce oznaczone we wniosku jako "wzór podpisu" pozostawia się niewypełnione.
3. 
Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:
1)
jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
2)
dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
3)
dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.
2. 
Składając wniosek, oświadcza się, że dane podane we wniosku są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku złożenia wniosku przez osoby określone w § 2 ust. 3 pkt 1-3, składa się dodatkowo oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.
3. 
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
4. 
Składając wniosek, przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558).
1. 
Do wniosku placówki dołącza się:
1)
dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
2)
dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.
2. 
Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza o:
1)
posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
2)
prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.
3)
aktualności i zgodności ze stanem faktycznym danych podanych we wniosku.
3. 
Składając wniosek, przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.
1. 
Przewodniczący zespołu dokonuje weryfikacji danych zawartych we wniosku z danymi dostępnymi w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanym dalej "systemem".
2. 
W przypadku braku możliwości potwierdzenia danych zawartych we wniosku z danymi dostępnymi w systemie, przewodniczący zespołu występuje o przekazanie informacji w tym zakresie do powiatowego albo wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
3. 
W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. 
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
1. 
W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.
2. 
W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.
Przewodniczący zespołu po uzupełnieniu blankietu karty parkingowej o informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej lub placówki, daty ważności karty parkingowej, jej numeru oraz nazwy organu wydającego tę kartę dokonuje zabezpieczenia tej karty poprzez naniesienie hologramu i laminowanie.
1. 
Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.
2. 
Kartę parkingową wydaną:
1)
osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
2)
osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,
3)
osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

- po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

3. 
Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
1. 
Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.
2. 
Osoba, o której mowa w ust. 1, potwierdza odbiór karty parkingowej. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Informacje dotyczące:
1)
daty otrzymania wniosku przez przewodniczącego zespołu,
2)
pozostawienia wniosku bez rozpoznania,
3)
niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej,
4)
daty wydania karty parkingowej

- przewodniczący zespołu wprowadza niezwłocznie do systemu.

Wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Wzór karty parkingowej dla placówek określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Kartom parkingowym dla osób niepełnosprawnych nadawane są w systemie kolejno następujące po sobie numery.
2. 
Numer karty parkingowej wydanej osobie niepełnosprawnej składa się z dziewięciocyfrowego indywidualnego numeru nadanego kolejnej karcie parkingowej, oddzielonego ukośnikiem prawym od czterocyfrowego numeru, oznaczającego kod powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego przewodniczący wydał kartę parkingową.
1. 
Kartom parkingowym dla placówek nadawane są w systemie numery.
2. 
Numer karty parkingowej wydanej placówce składa się maksymalnie z czternastu znaków, w tym z jednej cyfry w przedziale od 0 do 9 oraz z następującego po niej maksymalnie ośmioznakowego numeru rejestracyjnego pojazdu placówki, oddzielonego ukośnikiem prawym od czterocyfrowego numeru, oznaczającego kod powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego przewodniczący wydał kartę parkingową.
Przewodniczący zespołu, któremu dokonano zwrotu karty parkingowej, wprowadza niezwłocznie do systemu informacje dotyczące numeru karty oraz daty jej otrzymania.
1. 
Przewodniczący zespołu dokonuje zniszczenia zwróconej karty parkingowej, w sposób uniemożliwiający odczytanie informacji o jej posiadaczu.
2. 
Informacje o numerze karty parkingowej oraz o dacie jej zniszczenia przewodniczący zespołu wprowadza niezwłocznie do systemu.
1. 
Do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896).
2. 
Do wniosków złożonych z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, nie stosuje się przepisów § 3 ust. 1 i 3, § 5 ust. 4 i § 6 ust. 3.
3. 
W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku o wydanie karty parkingowej, złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.
4. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
5. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, załącza się odpowiednio kopię oryginału prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, albo kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu placówki.
6. 
Karta parkingowa, za zgodą osoby niepełnosprawnej lub osoby upoważnionej do reprezentowania placówki, która złożyła wniosek o wydanie karty parkingowej, o którym mowa w ust. 1, może zostać doręczona osobie niepełnosprawnej lub placówce za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przepisów § 10 i § 11 nie stosuje się.
7. 
Karta parkingowa, która utraciła ważność, może zostać zwrócona przez osobę niepełnosprawną lub osobę upoważnioną do reprezentowania placówki do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał kartę, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2. Przepisy § 17 i § 18 stosuje się odpowiednio.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r., z wyjątkiem § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 4 stycznia 2016 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

Wniosek o wydanie karty parkingowej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR KARTY PARKINGOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

wzór

Uwagi:

1) prostokąt o wymiarach 106 mm x 148 mm, zadrukowany dwustronnie i laminowany dwustronnie folią;

2) kolorystyka - dwustronna apla w kolorze jasnoniebieskim (Pantone nr 291), z wyjątkiem:

a)
pola o wymiarach 10 mm x 70 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 3 mm od lewej krawędzi karty i 3 mm od górnej krawędzi karty, w kolorze białym (awers),
b)
pola o wymiarach 10 mm x 70 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 3 mm od lewej krawędzi karty i 16 mm od górnej krawędzi karty, w kolorze białym (awers),
c)
pola o wymiarach 25 mm x 70 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 3 mm od lewej krawędzi karty i 29 mm od górnej krawędzi karty, w kolorze białym (awers),
d)
pola o wymiarach 40 mm x 40 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 3 mm od lewej krawędzi karty i 57 mm od górnej krawędzi karty, w kolorze ciemnoniebieskim (Pantone nr 293), zawierającego symbol wózka inwalidzkiego w kolorze białym (awers),
e)
pierścienia dwunastu gwiazdek symbolizujących Unię Europejską w kolorze białym otaczających litery "PL", których środek znajduje się w odległości 42 mm od prawej krawędzi karty i 57 mm od górnej krawędzi karty (awers),
f)
pola o wymiarach 10 mm x 55 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 13,5 mm od lewej krawędzi karty i 5 mm od górnej krawędzi karty, w kolorze białym (rewers),
g)
pola o wymiarach 10 mm x 55 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 13,5 mm od lewej krawędzi karty i 18 mm od górnej krawędzi karty, w kolorze białym (rewers),
h)
pola o wymiarach 45 mm x 35 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 13,5 mm od lewej krawędzi karty i 35 mm od górnej krawędzi karty, przedstawiającego fotografię posiadacza (rewers),
i)
pola o wymiarach 15 mm x 55 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 13,5 mm od lewej krawędzi karty i 85 mm od górnej krawędzi karty;

3) tekst w kolorze czarnym (czcionka Arial, rozmiar 10), z wyjątkiem:

a)
przetłumaczonych na języki obce nazw "karta parkingowa",
b)
zwrotów "Wzór Unii Europejskiej", "Data ważności:", "Nr:", "Organ wydający:", "Imię:", "Nazwisko:", "Podpis:" - czcionka Arial, rozmiar 8;
c)
treści wpisywanych w pola "Data ważności" i "Nr" - czcionka Arial, rozmiar 16;

4) zabezpieczenie - hologram przedstawiający symbol wózka inwalidzkiego o wymiarach 15 mm x 15 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 58 mm od lewej krawędzi karty i 68 mm od górnej krawędzi karty (awers).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR KARTY PARKINGOWEJ DLA PLACÓWEK

wzór

Uwagi:

1) prostokąt o wymiarach 106 mm x 148 mm, zadrukowany dwustronnie i laminowany dwustronnie folią;

2) kolorystyka - dwustronna apla w kolorze jasnoniebieskim (Pantone nr 291), z wyjątkiem:

a)
pola o wymiarach 10 mm x 70 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 3 mm od lewej krawędzi karty i 3 mm od górnej krawędzi karty, w kolorze białym (awers),
b)
pola o wymiarach 10 mm x 70 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 3 mm od lewej krawędzi karty i 16 mm od górnej krawędzi karty, w kolorze białym (awers),
c)
pola o wymiarach 25 mm x 70 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 3 mm od lewej krawędzi karty i 29 mm od górnej krawędzi karty, w kolorze białym (awers),
d)
pola o wymiarach 40 mm x 40 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 3 mm od lewej krawędzi karty i 57 mm od górnej krawędzi karty, w kolorze ciemnoniebieskim (Pantone nr 293), zawierającego symbol wózka inwalidzkiego w kolorze białym (awers),
e)
liter "PL", których środek znajduje się w odległości 42 mm od prawej krawędzi karty i 57 mm od górnej krawędzi karty (awers),
f)
pola o wymiarach 10 mm x 120 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 15 mm od lewej krawędzi karty i 5 mm od górnej krawędzi karty, w kolorze białym (rewers),
g)
pola o wymiarach 10 mm x 120 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 15 mm od lewej krawędzi karty i 20 mm od górnej krawędzi karty, w kolorze białym (rewers),
h)
pola o wymiarach 10 mm x 70 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 15 mm od lewej krawędzi karty i 35 mm od górnej krawędzi karty, w kolorze białym (rewers),
i)
pola o wymiarach 10 mm x 70 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 15 mm od lewej krawędzi karty i 50 mm od górnej krawędzi karty, w kolorze białym (rewers);

3) tekst w kolorze czarnym (czcionka Arial, rozmiar 10), z wyjątkiem:

a)
zwrotów "Data ważności:", "Nr:", "Organ wydający:", "Nazwa placówki:", "Adres:", "Marka i model pojazdu:", "Nr rejestracyjny pojazdu:" - czcionka Arial, rozmiar 8,
b)
treści wpisywanych w pola "Data ważności" i "Nr" - czcionka Arial, rozmiar 16;

4) zabezpieczenie - hologram przedstawiający symbol wózka inwalidzkiego o wymiarach 15 mm x 15 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 58 mm od lewej krawędzi karty i 68 mm od górnej krawędzi karty (awers).

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR

Wniosek o wydanie karty parkingowej

wzór

1 Obecnie działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz.U.2004.67.616), które traci moc z dniem 1 lipca 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1446).