§ 1. - [Przedmiot regulacji] - Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1611 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa:
1)
wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych dla osób, o których mowa w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanych dalej "osobami niepełnosprawnymi";
2)
wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych dla placówek, o których mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanych dalej "placówkami";
3)
zasady nadawania numerów wydawanym kartom parkingowym;
4)
tryb postępowania w sprawie zwrotu karty parkingowej;
5)
wzór wniosku o wydanie karty parkingowej, zwany dalej "wnioskiem".