Wzory kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.67.616

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób

Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej;
2)
wzór oraz tryb wydawania karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek;
3)
wysokość opłat za wydanie karty parkingowej.
1.
Ustala się wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Karta parkingowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1)
na pierwszej stronie:
a)
emblemat z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego,
b)
datę ważności,
c)
numer seryjny składający się z kodu terytorialnego i kolejnego numeru w skali powiatu,
d)
oznaczenie organu wydającego,
e)
napisy w brzmieniu: "Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej", "Parking card",
f)
symbol "PL" wpisany w okrąg złożony z 12 gwiazdek,
g)
napis w brzmieniu: "Wzór Unii Europejskiej";
2)
na drugiej stronie:
a)
imię i nazwisko właściciela karty parkingowej,
b)
podpis właściciela karty parkingowej,
c)
fotografię właściciela karty parkingowej,
d)
napis w brzmieniu: "Karta parkingowa potwierdza uprawnienie:

a. właściciela,

b. kierowcy przewożącego właściciela karty do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych w przepisach ruchu drogowego.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony.".

1.
Ustala się wzór karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Karta parkingowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1)
na pierwszej stronie:
a)
emblemat z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego,
b)
datę ważności,
c)
numer seryjny składający się z kodu terytorialnego i kolejnego numeru w skali powiatu,
d)
oznaczenie organu wydającego,
e)
napis w brzmieniu: "Karta parkingowa dla placówki zajmującej się:

opieką*

rehabilitacją*

edukacją*

osób niepełnosprawnych

* Niepotrzebne skreślić.",

f)
symbol "PL";
2)
na drugiej stronie:
a)
nazwę placówki,
b)
adres,
c)
imię i nazwisko pracownika placówki,
d)
markę pojazdu,
e)
numer rejestracyjny pojazdu,
f)
napis w brzmieniu: "Karta parkingowa potwierdza uprawnienie pracownika placówki do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych w przepisach ruchu drogowego.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony.".

Tryb wydawania karty parkingowej placówkom, o których mowa w § 1 pkt 2, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz. U. Nr 67, poz. 617).
Opłata za wydanie kart parkingowych, o których mowa w § 2 i 3, wynosi 25 zł.
Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminu ich ważności.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie (Dz. U. Nr 13, poz. 126).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 54, poz. 535.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA PARKINGOWA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

wzór

Opis wzoru karty parkingowej:

1. Wymiary karty: 148 mm x 106 mm.

2. Kolor karty: jasnoniebieski, napisy w kolorze czarnym.

3. Emblemat barwy ciemnoniebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej o wymiarach 35 mm x 45 mm.

4. Fotografia o wymiarach: 35 mm x 45 mm.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KARTA PARKINGOWA DLA PLACÓWEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ OPIEKĄ, REHABILITACJĄ LUB EDUKACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

wzór

Opis wzoru karty parkingowej:

1. Wymiary karty: 148 mm x 106 mm.

2. Kolor karty: jasnoniebieski, napisy w kolorze czarnym.

3. Emblemat barwy ciemnoniebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej o wymiarach 35 mm x 45 mm.