§ 10. - [Odbiór karty parkingowej wydanej dla osoby niepełnosprawnej] - Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1611 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
§  10.  [Odbiór karty parkingowej wydanej dla osoby niepełnosprawnej]
1. 
Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.
2. 
Kartę parkingową wydaną:
1)
osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
2)
osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,
3)
osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

- po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

3. 
Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.