§ 4. - [Wzór podpisu na wniosku o wydanie karty parkingowej] - Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1611 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
§  4.  [Wzór podpisu na wniosku o wydanie karty parkingowej]
1. 
We wniosku, w miejscu oznaczonym jako "wzór podpisu", osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:
1)
osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;
2)
osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;
3)
osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz w § 2 ust. 4, miejsce oznaczone we wniosku jako "wzór podpisu" pozostawia się niewypełnione.
3. 
Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.