Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1123

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 10 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1438) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. 1. Do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320).

2. Do wniosków złożonych z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, nie stosuje się przepisów § 3 ust. 1 i 3, § 5 ust. 4 i § 6 ust. 3.

3. W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku o wydanie karty parkingowej, złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, załącza się odpowiednio kopię oryginału prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), albo kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu placówki.

6. Karta parkingowa, za zgodą osoby niepełnosprawnej lub osoby upoważnionej do reprezentowania placówki, która złożyła wniosek o wydanie karty parkingowej, o którym mowa w ust. 1, może zostać doręczona osobie niepełnosprawnej lub placówce za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przepisów § 10 i § 11 nie stosuje się.

7. Karta parkingowa, która utraciła ważność, może zostać zwrócona przez osobę niepełnosprawną lub osobę upoważnioną do reprezentowania placówki do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał kartę, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2. Przepisy § 17 i § 18 stosuje się odpowiednio.";

2)
dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
1. 
Wnioski o wydanie karty parkingowej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. 
Wnioski o wydanie karty parkingowej złożone przed upływem 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, rozpatruje się na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o wydanie karty parkingowej

wzór

1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).