§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.416 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2022 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
rodzina;
2)
zabezpieczenie społeczne;
3)
praca.
3. 
Minister jest dysponentem części 63, 44 i 31 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
5. 
Ministrowi podlega Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.