§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1123

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 2021 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.