§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1123

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 2021 r.
§  2. 
1. 
Wnioski o wydanie karty parkingowej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. 
Wnioski o wydanie karty parkingowej złożone przed upływem 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, rozpatruje się na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.