§ 3. - [Podpisanie wniosku o wydanie karty parkingowej] - Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1611 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
§  3.  [Podpisanie wniosku o wydanie karty parkingowej]
1. 
Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.
2. 
W przypadku złożenia wniosku przez osoby określone w § 2 ust. 3 pkt 1-3, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.
3. 
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.