§ 2. - [Złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej] - Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1611 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
§  2.  [Złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej]
1. 
Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.
2. 
Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwanego dalej "przewodniczącym zespołu".
2a. 
Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.
3. 
Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
1)
osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2)
osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3)
osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
4. 
Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.