§ 19. - [Wejście w życie] - Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1611 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
§  19.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r., z wyjątkiem § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 4 stycznia 2016 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz.U.2004.67.616), które traci moc z dniem 1 lipca 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1446).