§ 6. - [Załączniki do wniosku placówki o wydanie karty parkingowej] - Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1611 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
§  6.  [Załączniki do wniosku placówki o wydanie karty parkingowej]
1. 
Do wniosku placówki dołącza się:
1)
dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
2)
dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.
2. 
Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza o:
1)
posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
2)
prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.
3)
aktualności i zgodności ze stanem faktycznym danych podanych we wniosku.
3. 
Składając wniosek, przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.