Szczegółowa organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli. - Dz.U.2017.649 - OpenLEX

Szczegółowa organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.649

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:
1. 
Nazwa publicznego przedszkola, a także publicznej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej, zwanych dalej "szkołą", zawiera:
1)
odpowiednio określenie: "Przedszkole", "Szkoła Podstawowa", "Liceum Ogólnokształcące", "Technikum", "Branżowa Szkoła I stopnia", "Branżowa Szkoła II stopnia", "Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy", "Szkoła Policealna";
2)
ustalony przez organ prowadzący, odrębnie dla danego typu szkoły, numer porządkowy szkoły wyrażony cyfrą arabską, a w przypadku liceum ogólnokształcącego - cyfrą rzymską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła danego typu, lub numer porządkowy przedszkola wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno przedszkole;
3)
imię szkoły lub przedszkola, jeżeli imię takie nadano;
4)
nazwę miejscowości, w której siedzibę ma szkoła lub przedszkole.
2. 
Nazwa szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe może także zawierać wskazanie:
1)
kierunku kształcenia zawodowego;
2)
organu prowadzącego szkołę.
3. 
Nazwa:
1)
szkoły: specjalnej, integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego i szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej zawiera użyte w odpowiednim rodzaju określenie: "Specjalna", "Integracyjna", "Sportowa", "Mistrzostwa Sportowego" i "Dwujęzyczna";
2)
szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, szkoły ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi, integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi oraz mistrzostwa sportowego może zawierać użyte w odpowiednim rodzaju określenie: "z Oddziałami Przedszkolnymi", "z Oddziałami Specjalnymi", "z Oddziałami Integracyjnymi", "z Oddziałami Dwujęzycznymi", "z Oddziałami Sportowymi" i "z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego";
3)
przedszkola specjalnego i integracyjnego oraz przedszkola ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi zawiera odpowiednio określenie: "Specjalne", "Integracyjne", "z Oddziałami Specjalnymi" i "z Oddziałami Integracyjnymi".
3a.  2
 Nazwa publicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 3 pkt 3, a także nazwa publicznej szkoły, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 3 pkt 1 i 2, może zawierać także dodatkowe określenie wynikające z potrzeb lub oczekiwań społeczności lokalnej lub szkolnej, informujące o specyfice przedszkola lub szkoły i realizowanych w nich szczególnych celach kształcenia, wychowania i opieki.
3b.  3
 Wprowadzenie odpowiednio wskazania, o którym mowa w ust. 2, określenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, ust. 5 i ust. 6, lub dodatkowego określenia, o którym mowa w ust. 3a, jest możliwe po uzyskaniu zgody organu prowadzącego przedszkole lub szkołę.
3c.  4
 Dodatkowe określenie w nazwie przedszkola lub szkoły, o którym mowa w ust. 3a, powinno zostać dodane bezpośrednio po odpowiednim określeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
4. 
Nazwa szkoły dla dorosłych zawiera wskazanie typu szkoły oraz określenie "dla Dorosłych".
5. 
Nazwa przedszkola specjalnego i przedszkola ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi oraz szkoły specjalnej i szkoły ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi może zawierać określenie rodzaju niepełnosprawności odpowiednio dzieci lub uczniów.
6. 
Nazwa szkoły lub przedszkola może zawierać określenie języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli są w niej prowadzone:
1)
zajęcia edukacyjne w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym lub
2)
zajęcia edukacyjne w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, lub
3)
zajęcia w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym w formie odrębnych zajęć.
7. 
Nazwa szkoły podstawowej filialnej zawiera określenie "Szkoła filialna" oraz nazwę szkoły podstawowej, której jest organizacyjnie podporządkowana.
8. 
Nazwa szkoły lub przedszkola wchodzących w skład zespołu szkół, oprócz nazwy tej szkoły lub przedszkola, zawiera nazwę zespołu.
9. 
Nazwa szkoły specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, oprócz nazwy tej szkoły, zawiera nazwę ośrodka.
10. 
Nazwa przedszkola specjalnego wchodzącego w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, oprócz nazwy tego przedszkola, zawiera nazwę ośrodka.
11. 
Utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oddziału specjalnego, integracyjnego, dwujęzycznego, sportowego, mistrzostwa sportowego oraz oddziału przysposabiającego do pracy nie stanowi przekształcenia szkoły, o którym mowa w art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą".
1. 
Szkole nadaje imię organ prowadzący szkołę na wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły - na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
2. 
W szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców, imię nadaje organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
3. 
W szkołach, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego, imię nadaje organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.
4. 
W szkołach, w których nie tworzy się rady rodziców i samorządu uczniowskiego, imię nadaje organ prowadzący szkołę na wniosek rady pedagogicznej.
5. 
Organ prowadzący szkołę podstawową może nadać szkole podstawowej filialnej odrębne imię. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
6. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera uzasadnienie wyboru imienia, w tym kandydata na patrona szkoły, oraz określa plan działań szkoły związanych z nadaniem imienia szkole i przewidywany termin uroczystości.
7. 
Organ prowadzący szkołę rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 60 dni.
8. 
Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący przedszkole na wniosek rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
9. 
Do zmiany lub uchylenia nadania imienia szkole lub przedszkolu przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.
1. 
Szkoła podstawowa filialna używa pieczęci urzędowej szkoły podstawowej, której jest organizacyjnie podporządkowana.
2. 
Tablica urzędowa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, oprócz nazwy tej szkoły, zawiera nazwę zespołu.
3. 
Tablica urzędowa szkoły specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, oprócz nazwy tej szkoły, zawiera nazwę ośrodka.
4. 
W nazwie szkoły specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie "specjalna" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.
5. 
Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
6. 
Szkoła, w której zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, oprócz nazwy w języku polskim, może używać nazwy w języku danej mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
7. 
Przepisy ust. 2 oraz 4-6 stosuje się odpowiednio do przedszkoli.
8. 
Przepis ust. 3 stosuje się także do przedszkoli specjalnych wchodzących w skład specjalnego ośrodka szkolno- -wychowawczego.
1. 
Zespół nauczycieli, o którym mowa w art. 111 pkt 5 ustawy, dyrektor szkoły może powołać na czas określony lub nieokreślony.
2. 
Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.
3. 
Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.
1. 
Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
2. 
Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.
3.  5
 W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy, może podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.
4.  6
 Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
4a.  7
 Jeżeli w przypadku określonym w ust. 3 liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej niż 2 uczniów, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział.
5.  8
 (uchylony).
6. 
Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
1. 
Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.
2. 
Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub przedszkole liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej może być wyższa niż określona w ust. 1, jeżeli uczeń uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego.
3. 
Doboru dzieci i uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych.
4. 
Liczba dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym wynosi:
1)
w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - nie więcej niż 4;
2)
w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi - nie więcej niż 4;
3)
w oddziale dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących - nie więcej niż 8;
4)
w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - nie więcej niż 8;
5)
w oddziale dla dzieci niewidomych i słabowidzących - nie więcej niż 10;
6)
w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją - nie więcej niż 12;
7)
w oddziale zorganizowanym dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1-6 - nie więcej niż 5.
5. 
Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej wynosi:
1)
w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - nie więcej niż 4;
2)
w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - nie więcej niż 4;
3)
w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - nie więcej niż 6;
4)
w oddziale dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących - nie więcej niż 8;
5)
w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - nie więcej niż 8;
6)
w oddziale dla uczniów niewidomych i słabowidzących - nie więcej niż 10;
7)
w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją - nie więcej niż 12;
8)
w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - nie więcej niż 16;
9) 9
 w oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1, 3, 4 oraz pkt 6-8 - nie więcej niż 5.
6. 
W oddziale szkoły specjalnej liczba uczniów niedostosowanych społecznie i uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym wynosi nie więcej niż 16.
1. 
Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.
2. 
W przypadku szkół ogólnodostępnych i integracyjnych oraz szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5.
3. 
W przypadku szkół specjalnych oraz szkół ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi liczba uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada liczbie uczniów, o której mowa w § 6 ust. 5 i 6.
1. 
Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom szkół dla dzieci i młodzieży uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. Internat jest integralną częścią szkoły.
2. 
Do zadań internatu należy:
1)
zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
2)
zapewnienie uczniom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce;
3)
wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4)
wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów;
5)
tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz organizacja ich czasu wolnego;
6)
uczenie uczniów samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie w nich poczucia odpowiedzialności.
3. 
Internat zapewnia uczniom:
1)
zakwaterowanie i całodobową opiekę;
2)
możliwość korzystania z wyżywienia;
3)
właściwe warunki sanitarno-higieniczne;
4)
miejsce do nauki, w tym pomieszczenie do indywidualnej nauki;
5)
pokój dla chorych;
6)
miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków.
4. 
Internat realizuje zadania, w tym wychowawcze i profilaktyczne, we współpracy z rodzicami ucznia, wychowawcą klasy oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi.
5. 
Liczba uczniów w grupie wychowawczej w internacie wynosi nie więcej niż 30 uczniów w szkole podstawowej i 35 uczniów w szkole ponadpodstawowej, z tym że:
1)
liczba uczniów w grupie wychowawczej obejmującej wyłącznie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym odpowiada liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej lub w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej, określonej w § 6 ust. 5 i 6;
2)
liczba uczniów w grupie wychowawczej w internacie, obejmującej także uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym wynosi nie więcej niż 25, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
6. 
Godzina zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie trwa 60 minut.
7. 
Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą wynosi:
1)
w internacie szkoły podstawowej - co najmniej 70 godzin;
2)
w internacie szkoły ponadpodstawowej - co najmniej 49 godzin.
8. 
Grupą wychowawczą w internacie opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.
9. 
Za zgodą organu prowadzącego szkołę, w celu zapewnienia opieki w porze nocnej, w internacie można zatrudnić wychowawcę - opiekuna nocnego.
10. 
W internacie może działać zespół wychowawczy w celu dokonywania okresowej oceny sytuacji uczniów powołany przez dyrektora szkoły. Przepisy § 4 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
11. 
Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
12. 
Za zgodą organu prowadzącego szkołę internat może prowadzić działalność w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, zapewniając uczniom zajęcia opiekuńcze i wychowawcze.
1. 
Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
2. 
Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
1)
z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;
2)
z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
1. 
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w art. 110 ust. 4 ustawy.
2. 
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.
4. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 3, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.
1. 
Przedszkole może być jedno- lub wielooddziałowe.
2. 
W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości, jeżeli organ prowadzący przedszkole zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.
1. 
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
2. 
Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.
3. 
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
4. 
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
5. 
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
1. 
W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach, w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy.
2. 
Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:
1)
obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
2)
w klasach II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
3)
w klasach IV-VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
4)
obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami.
3. 
W szkole podstawowej specjalnej i oddziale specjalnym zorganizowanym w szkole podstawowej ogólnodostępnej dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zachowując zasadę niełączenia klas z różnych etapów edukacyjnych.
W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, w uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.
1. 
Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe może organizować dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych dla uczniów, w tym dla młodocianych pracowników w przypadku branżowej szkoły I stopnia, zwiększające szansę ich zatrudnienia, organizowane za zgodą organu prowadzącego szkołę oraz we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego.
2. 
Branżowa szkoła I stopnia może organizować:
1)
dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego;
2)
zajęcia uzupełniające dla młodocianych pracowników w zakresie praktycznej nauki zawodu, przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie organizowane na wniosek pracodawców.
1. 
Dla uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie oraz którzy:
1)
otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej albo
2)
nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej

- mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

2. 
Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą rodziców, przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika zasadność nauki przez ucznia w oddziale przysposabiającym do pracy.
3. 
W oddziale przysposabiającym do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dostosowaną do potrzeb i możliwości uczniów.
4. 
Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danego zawodu.
5. 
Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole podstawowej albo poza szkołą na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły podstawowej, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego, placówką kształcenia praktycznego, ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz pracodawcą.
1.  10
 Arkusz organizacji przedszkola określa:
1)
liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
2)
imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć;
3)
liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203), w podziale na stopnie awansu zawodowego;
4)
liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
5)
liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.
1a.  11
 Arkusz organizacji przedszkola poza informacjami, o których mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
liczbę oddziałów;
2)
liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3)
tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;
4)
czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5)
ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
2.  12
 Arkusz organizacji szkoły określa:
1)
liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
2)
imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć;
3)
liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
4)
liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
5)
liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.
2a.  13
 Arkusz organizacji szkoły oprócz informacji, o których mowa w ust. 2, określa w szczególności:
1)
liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2)
liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3)
dla poszczególnych oddziałów:
a)
tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej - semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
b)
tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, jeżeli takie zajęcia są w szkole prowadzone,
c)
tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
d)
wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
e)
wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
f)
tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej - semestralny wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
4)
ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
5)
liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie;
6)
liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;
7)
liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
3.  14
 Arkusz organizacji szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, określa także szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w tym oddziale, w tym:
1)
liczbę nauczycieli ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
2)
imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów przeliczeniowych tych nauczycieli;
3)
liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
4)
liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników;
5)
liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników.
3a.  15
 Arkusz organizacji szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, oprócz informacji, o których mowa w ust. 3, określa w szczególności:
1)
liczbę oddziałów przedszkolnych;
2)
liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych;
3)
tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są prowadzone w oddziale przedszkolnym;
4)
czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych;
5)
ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę podstawową, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
4. 
Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole.
5.  16
 Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 4, jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.
6. 
Organ prowadzący szkołę lub przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
7.  17
 Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od organu prowadzącego przedszkole lub szkołę arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 20 maja danego roku.
8. 
W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września:
1) 18
 opinie, o których mowa w ust. 4 i 6, są wydawane w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zmian;
2) 19
 organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
9. 
W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
Przepisy § 5 ust. 1, § 6 ust. 1-3, § 9 i § 12 stosuje się do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, z tym że zadania i kompetencje dyrektora przedszkola wykonuje dyrektor szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny.
Przepisy dotyczące szkół dla dzieci i młodzieży stosuje się odpowiednio do szkół dla dorosłych, z wyjątkiem przepisów § 5-9, § 11, § 12 i § 16.
1. 
Zajęcia ze słuchaczami w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej odbywają się przez 3 lub 4 dni w tygodniu.
2. 
W szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej:
1)
konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach co tydzień przez 2 dni;
2)
dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze;
3)
organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą - wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą - przedegzaminacyjną.
1. 
W przypadkach, o których mowa odpowiednio w art. 117 i art. 176 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):
1)
ośmioletnia szkoła podstawowa zachowuje imię dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej;
2)
szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej zachowuje imię dotychczasowej szkoły filialnej organizacyjnie podporządkowanej sześcioletniej szkole podstawowej.
2. 
W przypadkach, o których mowa w art. 146 i art. 184 ustawy, o której mowa w ust. 1, czteroletnie liceum ogólnokształcące zachowuje imię dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
3. 
W przypadku, o którym mowa w art. 152 ustawy, o której mowa w ust. 1, pięcioletnie technikum zachowuje imię dotychczasowego czteroletniego technikum.
4. 
W przypadku, o którym mowa w art. 162 ustawy, o której mowa w ust. 1, branżowa szkoła I stopnia zachowuje imię dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.
5. 
W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w szkołę innego typu, zgodnie z art. 129, art. 182, art. 200 i art. 201 ustawy, o której mowa w ust. 1, szkoła ta zachowuje imię dotychczasowego gimnazjum.
6. 
W przypadku włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu, zgodnie z art. 129, art. 182 i art. 201 ustawy, o której mowa w ust. 1, szkoła, do której włączono dotychczasowe gimnazjum, zachowuje swoje imię.
7. 
W przypadkach, o których mowa w art. 191, art. 193 i art. 196 ustawy, o której mowa w ust. 1, szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącemu, technikum i branżowej szkole I stopnia imię wskazuje organ prowadzący szkołę spośród imienia zespołu szkół lub imion szkół wchodzących w skład tego zespołu.
8. 
W przypadkach, o których mowa w art. 195 i art. 198 ustawy, o której mowa w ust. 1, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.
9. 
W przypadku, o którym mowa w art. 199 ustawy, o której mowa w ust. 1, przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.
1. 
Oddziały przedszkola integracyjnego i specjalnego oraz oddziały integracyjne i specjalne w przedszkolu ogólnodostępnym utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują liczbę dzieci w tych oddziałach do czasu zakończenia korzystania przez te dzieci z wychowania przedszkolnego.
2. 
Oddziały szkoły integracyjnej i specjalnej oraz oddziały integracyjne i specjalne w szkole ogólnodostępnej utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują liczbę uczniów w tych oddziałach do czasu zakończenia przez tych uczniów kształcenia na danym etapie edukacyjnym.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 20
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).
2 § 1 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
3 § 1 ust. 3b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
4 § 1 ust. 3c dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
5 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
6 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
7 § 5 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
8 § 5 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
9 § 6 ust. 5 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
10 § 17 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
11 § 17 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
12 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
13 § 17 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 4 lit. d rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
14 § 17 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. e rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
15 § 17 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 4 lit. f rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
16 § 17 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. g rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
17 § 17 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. h rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
18 § 17 ust. 8 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. i rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
19 § 17 ust. 8 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. i rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.691) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
20 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. poz. 624, z 2002 r. poz. 96, z 2003 r. poz. 1416, z 2004 r. poz. 606, z 2005 r. poz. 75 oraz z 2007 r. poz. 222), które w zakresie ramowych statutów przedszkoli publicznych traci moc z dniem 1 września 2017 r. zgodnie z art. 368 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).