Art. 176. - [Przekształcenie dotychczasowych szkół podstawowych dla dorosłych] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  176.  [Przekształcenie dotychczasowych szkół podstawowych dla dorosłych]
1. 
Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej, staje się szkołą podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII.
2. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII.
3. 
Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski szkoły podstawowej dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.
4. 
Pierwsze postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych przeprowadza się na rok szkolny 2017/2018.