Art. 162. - [Przekształcenie zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  162.  [Przekształcenie zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia]
1. 
Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe.
2. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia zgodnie z ust. 1.
3. 
Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.
4. 
Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.
5. 
W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w branżowej szkole I stopnia organizuje się odrębne oddziały dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.