Art. 200. - [Przekształcenie gimnazjów specjalnych w ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  200.  [Przekształcenie gimnazjów specjalnych w ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne]
1. 
Dotychczasowe gimnazja specjalne, w uzasadnionych przypadkach mogą być przekształcone także w ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne obejmujące strukturą organizacyjną część klas tej szkoły.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych gimnazjów.