Art. 196. - [Przekształcenie zespołu publicznych szkół w branżową szkołę I stopnia] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  196.  [Przekształcenie zespołu publicznych szkół w branżową szkołę I stopnia]
1. 
Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, staje się branżową szkołą I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe.
2. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w branżową szkołę I stopnia zgodnie z ust. 1.
3. 
Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.
4. 
Do branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 129 ust. 8-12, art. 162 ust. 4 i 5 i art. 163-166 stosuje się odpowiednio.