Art. 201. - [Gimnazja dwujęzyczne, z oddziałami międzynarodowymi, sportowe] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  201.  [Gimnazja dwujęzyczne, z oddziałami międzynarodowymi, sportowe]
1. 
Dotychczasowe gimnazjum dwujęzyczne lub gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami dwujęzycznymi można:
1)
przekształcić odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami dwujęzycznymi, o których mowa w art. 25 ustawy - Prawo oświatowe;
2)
włączyć odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami dwujęzycznymi, o których mowa w art. 25 ustawy - Prawo oświatowe;
3)
przekształcić odpowiednio w liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dwujęzyczne albo liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi;
4)
włączyć odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi;
5)
przekształcić odpowiednio w technikum, technikum dwujęzyczne albo technikum z oddziałami dwujęzycznymi;
6)
włączyć odpowiednio do technikum, technikum dwujęzycznego albo technikum z oddziałami dwujęzycznymi.
2. 
Dotychczasowe gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami międzynarodowymi można:
1)
przekształcić odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami międzynarodowymi,
2)
włączyć odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami międzynarodowymi,
3)
przekształcić odpowiednio w liceum ogólnokształcące albo liceum ogólnokształcące z oddziałami międzynarodowymi,
4)
włączyć odpowiednio do liceum ogólnokształcącego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi,
5)
przekształcić odpowiednio w technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,
6)
włączyć odpowiednio do technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,
7)
przekształcić odpowiednio w branżową szkołę I stopnia albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami międzynarodowymi,
8)
włączyć odpowiednio do branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi

- z zastrzeżeniem art. 265.

3. 
Dotychczasowe gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami sportowymi można:
1)
przekształcić odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową, ośmioletnią szkołę podstawową sportową, ośmioletnią szkołę podstawową mistrzostwa sportowego albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
2)
włączyć odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej, ośmioletniej szkoły podstawowej sportowej, ośmioletniej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
3)
przekształcić odpowiednio w liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące sportowe, liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
4)
włączyć odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
5)
przekształcić odpowiednio w technikum, technikum sportowe, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
6)
włączyć odpowiednio do technikum, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
7)
przekształcić odpowiednio w branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę I stopnia sportową, branżową szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
8)
włączyć odpowiednio do branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego.
4. 
W przypadku przekształcenia albo włączenia dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w ust. 1-3, odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o których mowa w ust. 1-3, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych gimnazjów.