Art. 152. - [Przekształcenie czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  152.  [Przekształcenie czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum]
1. 
Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo oświatowe.
2. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza j ego przekształcenie w pięcioletnie technikum zgodnie z ust. 1.
3. 
Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski pięcioletniego technikum w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.
4. 
Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.