Art. 198. - [Zmiany organizacyjne w przypadku innych zespołów publicznych szkół] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  198.  [Zmiany organizacyjne w przypadku innych zespołów publicznych szkół]
1. 
Szkoły wchodzące w skład zespołów publicznych szkół innych niż zespoły publicznych szkół, o których mowa w art. 191 ust. 1, art. 193 ust. 1 i 2 oraz art. 196 ust. 1, podlegają zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami niniejszej ustawy dotyczącymi danego typu szkoły, z tym że w wyniku przekształcenia lub włączenia gimnazjum, o którym mowa w art. 129, art. 182, art. 200 i art. 201 nie mogą powstać zespoły publicznych szkół, w skład których wchodzą szkoły tego samego typu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane rozwiązanie zespołu lub wyłączenie z zespołu szkół dotychczasowego gimnazjum w celu jego przekształcenia lub włączenia, o którym mowa w art. 129, art. 182, art. 200 i art. 201.