Art. 193. - [Przekształcenie zespołu publicznych szkół w czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  193.  [Przekształcenie zespołu publicznych szkół w czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum]
1. 
Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo oświatowe, z zastrzeżeniem art. 195.
2. 
Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i technikum, staje się pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, z zastrzeżeniem art. 195.
3. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w odpowiednio czteroletnie liceum ogólnokształcące albo pięcioletnie technikum, zgodnie z odpowiednio ust. 1 lub 2.
4. 
Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski odpowiednio czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.
5. 
Do czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 147-150, art. 153-156, art. 184 ust. 4 i art. 185-190 stosuje się odpowiednio.