Art. 182. - [Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych w inną szkołę dla dorosłych lub włączenie go do innej szkoły dla dorosłych] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  182.  [Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych w inną szkołę dla dorosłych lub włączenie go do innej szkoły dla dorosłych]
1. 
Dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych można:
1)
przekształcić w szkołę podstawową dla dorosłych;
2)
włączyć do szkoły podstawowej dla dorosłych;
3)
przekształcić w liceum ogólnokształcące dla dorosłych;
4)
włączyć do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
2. 
W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 w szkole utworzonej zgodnie z ust. 1 prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 180.
3. 
Do klas, o których mowa w ust. 2, stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów dla dorosłych.
4. 
Słuchacze klas, o których mowa w ust. 2, otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych gimnazjów.