Art. 195. - [Przepisy stosowane do dotychczasowego gimnazjum wchodzącego w skład dotychczasowego zespołu publicznych szkół] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  195.  [Przepisy stosowane do dotychczasowego gimnazjum wchodzącego w skład dotychczasowego zespołu publicznych szkół]
1. 
Do dnia 31 sierpnia 2019 r. do dotychczasowego gimnazjum wchodzącego w skład dotychczasowego zespołu publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 129-134, art. 138-141 i art. 180-182, z tym że w wyniku przekształcenia lub włączenia gimnazjum, o którym mowa w art. 129 i art. 182, nie mogą powstać zespoły publicznych szkół, w skład których wchodzą szkoły tego samego typu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane rozwiązanie zespołu lub wyłączenie z zespołu publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, dotychczasowego gimnazjum w celu jego przekształcenia lub włączenia, o którym mowa w art. 129 i art. 182.