Art. 199. - [Zmiany organizacyjne w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez ministrów] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  199.  [Zmiany organizacyjne w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez ministrów]

Dotychczasowe szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez ministrów, o których mowa w art. 5 ust. 3a-3g ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz zespoły tych szkół podlegają zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami niniejszej ustawy dotyczącymi danego typu szkoły, z tym że kompetencje organu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje właściwy minister, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3a-3g ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.