Art. 129. - [Przekształcenie gimnazjum lub włączenie do innej szkoły] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  129.  [Przekształcenie gimnazjum lub włączenie do innej szkoły]
1. 
Dotychczasowe gimnazjum można:
1)
przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe;
2)
włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe.
2. 
Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 1 może nastąpić z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.
3. 
Dotychczasowe gimnazjum można:
1)
przekształcić w trzyletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;
2)
przekształcić w czteroletnie technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;
3)
włączyć do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;
4)
włączyć do czteroletniego technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;
5)
przekształcić w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo oświatowe;
6)
przekształcić w pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo oświatowe;
7)
włączyć do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo oświatowe;
8)
włączyć do pięcioletniego technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo oświatowe;
9)
przekształcić w branżową szkołę I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe;
10)
włączyć do branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe.
4. 
Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 3 pkt 1-4, może nastąpić z dniem 1 września 2017 r. albo z dniem 1 września 2018 r.
5. 
Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 3 pkt 5-8, może nastąpić z dniem 1 września 2019 r.
6. 
Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 3 pkt 9 i 10, może nastąpić z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.
7. 
Dzień rozpoczęcia działalności przez szkołę, o którym mowa w ust. 2 i 4-6, uznaje się za dzień odpowiednio przekształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, albo włączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10.
8. 
W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w szkole utworzonej zgodnie z ust. 1 i ust. 3 pkt 1-4, 9 i 10, prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127.
9. 
Do klas, o których mowa w ust. 8, stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów.
10. 
Uczniowie klas, o których mowa w ust. 8, otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.
11. 
W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 dla klas, o których mowa w ust. 8, zachowuje się obwód ustalony dla dotychczasowego publicznego gimnazjum.
12. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może zmienić obwód, o którym mowa w ust. 11. W przypadku klas, o których mowa w ust. 8, w publicznych szkołach prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną zmiana obwodu, o którym mowa w ust. 11, następuje w uzgodnieniu z tą osobą. Przepisy art. 17 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się.
13. 
Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące albo dotychczasowe czteroletnie technikum, utworzone zgodnie z ust. 3 pkt 1-4, z dniem 1 września 2019 r. staje się odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo pięcioletnim technikum. Przepisy art. 146 ust. 2-4, art. 147-150, art. 152 ust. 2-4, art. 153-160, art. 184 ust. 2-4 i art. 185-190 stosuje się.
14. 
W przypadku publicznej szkoły tworzonej zgodnie z ust. 1 i ust. 3 pkt 1-4 oraz pkt 9 i 10, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., przepisów art. 59 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się.
15. 
W przypadku publicznej szkoły tworzonej zgodnie z ust. 1 i 3, która rozpoczyna działalność odpowiednio z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r., przepisów art. 89 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.
16. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, za dzień zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum uznaje się dzień 31 sierpnia roku, w którym następuje włączenie dotychczasowego gimnazjum do odpowiednio ośmioletniej szkoły podstawowej, dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum lub branżowej szkoły I stopnia.
17. 
W wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powstaje ośmioletnia szkoła podstawowa o pełnej strukturze organizacyjnej, której nie jest organizacyjnie podporządkowana szkoła filialna.