Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

Dz.U.2000.38.424 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2000 r. | Akt jednorazowy

Administrowanie kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

Dz.U.2000.40.471 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

Dz.U.2000.39.460 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.2000.38.423 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ramowe plany nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2000.52.625 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

System oceny zgodności, akredytacja oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.2000.43.489 | ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Dz.U.2000.36.410 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.

Dz.U.2000.43.487 | ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o usługach turystycznych.

Dz.U.2000.43.486 | ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2000.43.488 | ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Aplikacja legislacyjna.

Dz.U.2000.38.422 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.

Dz.U.2000.40.470 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy w pralniach i farbiarniach.

Dz.U.2000.40.469 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt obowiązujący

Ratyfikacja Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

Dz.U.2000.50.579 | ustawa z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na rok 2001.

Dz.U.2000.37.417 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wymiana praw jazdy.

Dz.U.2000.39.459 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe do Rady Miejskiej w Korszach.

Dz.U.2000.33.394 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2000.38.431 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2000.38.437 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Określenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2000.31.387 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Tryb certyfikacji auditorów.

Dz.U.2000.38.426 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

Dz.U.2000.38.436 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2000.36.414 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Służba przygotowawcza w Służbie Celnej.

Dz.U.2000.36.407 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2000.31.385 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

Dz.U.2000.38.425 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Sposób obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym.

Dz.U.2000.36.406 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2000.41.479 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 23/99.

Dz.U.2000.31.392 | wyrok z dnia 18 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2000.29.361 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowy fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej.

Dz.U.2000.30.373 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Odznaka honorowa "Zasłużony dla Służby Celnej".

Dz.U.2000.41.477 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Pomoc udzielana żołnierzom zawodowym pobierającym naukę poza Siłami Zbrojnymi oraz warunki jej otrzymywania.

Dz.U.2000.38.427 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej.

Dz.U.2000.30.372 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 28/99.

Dz.U.2000.30.380 | wyrok z dnia 17 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Badania psychologiczne kierujących pojazdami oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.

Dz.U.2000.36.416 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna.

Dz.U.2000.36.409 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2000 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej.

Dz.U.2000.36.402 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Umowy międzynarodowe.

Dz.U.2020.127 t.j. | ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

Dz.U.2000.30.376 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zasady ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej.

Dz.U.2000.28.350 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.2000.33.395 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny.

Dz.U.2000.48.548 | ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej.

Dz.U.2000.36.413 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 8/98.

Dz.U.2000.28.352 | wyrok z dnia 12 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe wpływy uzyskiwane w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2000.29.365 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

Dz.U.2000.31.386 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na tytoń nie przetworzony przywożony z zagranicy.

Dz.U.2000.27.320 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 15/98.

Dz.U.2000.28.351 | wyrok z dnia 11 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Przewożenie broni i amunicji środkami transportu publicznego.

Dz.U.2000.31.390 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2000 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.2000.40.468 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne eksploatacji pojazdów szynowych.

Dz.U.2000.36.415 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej.

Dz.U.2000.29.364 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2000 r. | Akt utracił moc