Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.193.1890

Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji następujących urządzeń transportu bliskiego:
1)
wciągarek i wciągników,
2)
suwnic,
3)
żurawi,
4)
układnic,
5)
wyciągów towarowych,
6)
podestów ruchomych,
7)
urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
8)
schodów i chodników ruchomych,
9)
przenośników okrężnych kabinowych i platformowych,
10)
dźwigów, w szczególności do transportu osób lub ładunków, dźwigów budowlanych i dźwigów towarowych małych,
11)
dźwignic linotorowych,
12)
urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
13)
dźwigników przeznaczonych do przemieszczania ładunków nieprostoliniowo, w tym systemów do parkowania samochodów,
14)
wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

- zwanych dalej "UTB".

§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
udźwig - nominalną, maksymalną wielkość obciążenia wyrażoną w kilogramach lub tonach, dla której zaprojektowano UTB i dla której producent zapewnia prawidłową jego pracę;
2)
niebezpieczne uszkodzenie - nieprzewidziane uszkodzenie UTB, w wyniku którego UTB nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska;
3)
nieszczęśliwy wypadek - zdarzenie nagłe, które spowodowało śmierć, trwałą lub czasową niezdolność do pracy osób narażonych;
4)
osoba narażona - osobę znajdującą się w strefie niebezpiecznej;
5)
strefa niebezpieczna - strefę w obrębie lub wokół UTB, w której występuje zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzkiego.
§  3. 
1. 
Formy dozoru technicznego i terminy badań technicznych UTB określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
W przypadkach uzasadnionych stanem technicznym, mającym wpływ na bezpieczeństwo UTB, terminy badań technicznych UTB mogą być skrócone na podstawie decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego.

Dokumentacja

§  4. 
1. 
Zgłaszając UTB do organu właściwej jednostki dozoru technicznego, eksploatujący dołącza dwa egzemplarze dokumentacji określonej w ust. 2, z zastrzeżeniem § 22 ust 2.
2. 
W przypadku gdy rozporządzenia wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652) albo specyfikacje techniczne uzgodnione z organem właściwej jednostki dozoru technicznego nie stanowią inaczej, dokumentacja zawiera w szczególności:
1)
opis techniczny;
2)
rysunek zestawieniowy;
3)
schematy: elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny, o ile mają zastosowanie;
4)
schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych;
5)
instrukcję eksploatacji;
6)
kopie świadectw badania typu dla urządzeń zabezpieczających, o ile ma to zastosowanie;
7)
dokumentację uzupełniającą, o ile ma to zastosowanie;
8)
potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem, o ile ma to zastosowanie.
§  5. 
1. 
Opis techniczny UTB powinien zawierać:
1)
nazwę i adres wytwórcy;
2)
określenie rodzaju UTB i jego przeznaczenia;
3)
typ UTB, numer fabryczny, rok budowy, oznakowania;
4)
podstawowe parametry i urządzenia zabezpieczające, o ile mają zastosowanie, w szczególności:
a)
udźwig,
b)
wysokość podnoszenia,
c)
prędkości ruchów roboczych,
d)
rodzaj napędu,
e)
wielkość całkowitej masy UTB,
f)
ograniczniki ruchów roboczych,
g)
szczegółowe dane dotyczące urządzeń chwytających,
h)
dane techniczne cięgien nośnych, z określeniem współczynników bezpieczeństwa,
i)
urządzenia sygnalizacyjne,
j)
ograniczniki obciążenia,
k)
miejsce i rodzaj sterowania,
l)
ograniczniki prędkości i urządzenia chwytne lub inne elementy zapobiegające nadmiernemu wzrostowi prędkości.
2. 
W zależności od rodzaju UTB opis techniczny powinien zawierać informacje dla:
1)
suwnic:
a)
wielkość rozpiętości mostu,
b)
określenie największych nacisków kół jezdnych,
c)
wskazanie rodzajów odbojnic i zderzaków;
2)
wciągników i wciągarek:
a)
określenie największych nacisków kół jezdnych,
b)
wskazanie rodzajów odbojnic i zderzaków;
3)
żurawi:
a)
diagram udźwigów,
b)
wielkość kąta obrotu wysięgnika,
c)
wskazanie rodzaju pracy dla żurawi samojezdnych - na podporach lub bez podpór,
d)
parametry pracy, przy których współczynnik stateczności osiąga wartość minimalną,
e)
dla żurawi torowych określenie największych nacisków kół jezdnych oraz wskazanie rodzajów odbojnic i zderzaków;
4)
układnic:
a)
rysunek pola pracy urządzenia z pokazaniem pól remontowych, przejść i dojść do układnicy,
b)
określenie rodzaju i typu urządzeń zabezpieczających i urządzeń ochronnych na czole magazynu oraz polach odkładczych;
5)
wyciągów towarowych:
a)
wysokość podnoszenia mierzona w pionie,
b)
kąt nachylenia prowadnic,
c)
sposób zabezpieczenia otworów ładunkowych;
6)
podestów ruchomych - dodatkowe wyposażenie, jeżeli jest stosowane;
7)
urządzeń dla osób niepełnosprawnych:
a)
rodzaj elementu przenoszącego obciążenie,
b)
liczbę przystanków i drzwi przystankowych,
c)
opis urządzeń ryglujących drzwi przystankowych;
8)
dźwigów:
a)
liczbę przystanków i drzwi przystankowych,
b)
masę kabiny i przeciwwagi,
c)
opis dojścia do maszynowni i linowni,
d)
stosowne obliczenia,
e)
opis urządzeń ryglujących drzwi przystankowych;
9)
dźwignic linotorowych:
a)
dopuszczalną wielkość rozpiętości między podporami toru jezdnego,
b)
określenie środków porozumiewawczych niezbędnych do obsługi UTB;
10)
urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych:
a)
diagram udźwigu,
b)
parametry pracy, przy których współczynnik stateczności osiąga wartości minimalne;
11)
wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia:
a)
diagram udźwigów,
b)
zdolność pokonywania wzniesień,
c)
rodzaj i typ urządzeń zabezpieczających oraz, o ile ma to zastosowanie, urządzeń ochronnych na czole magazynu oraz polach odkładczych, w przypadku wózków jezdniowych z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
d)
określenie dopuszczalnych nacisków kół jezdnych, w przypadku wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem i wózków z wysięgnikiem.
§  6. 
1. 
Dla UTB montowanych w miejscu eksploatacji powinna być dostarczona dokumentacja uzupełniająca, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 7, zawierająca:
1)
szkic sytuacyjny zmontowanego UTB uwzględniający w szczególności, nieujęte w rysunku zestawieniowym, rzeczywiste odległości UTB od otoczenia, przejścia, dojścia i ewentualne elementy osłonowe;
2)
schematy zasilania UTB ze wskazaniem w szczególności: osprzętu, wielkości, rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających;
3)
poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób pomontażowych, wystawione przez instalującego;
4)
protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz instalacji odgromowej;
5)
protokół odbioru części budowlanej UTB.
2. 
W przypadku wciągników poświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być wystawione przez osobę, dla której organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydał odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne dotyczące konserwacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 426).
3. 
W przypadku zmiany miejsca zainstalowania wymagającego demontażu i ponownego montażu UTB przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  7. 
Instrukcja eksploatacji UTB, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, powinna zawierać w szczególności:
1)
wskazania dotyczące bezpiecznej eksploatacji UTB, w zależności od jego przeznaczenia i przewidywanych warunków pracy, a także dających się przewidzieć sytuacji anormalnych;
2)
informacje dotyczące wymaganych kwalifikacji osób zajmujących się obsługą i konserwacją UTB;
3)
opis budowy, działania i regulacji mechanizmów, zespołów i elementów wyposażenia mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego lub pneumatycznego;
4)
opis budowy, działania i regulacji elementów bezpieczeństwa;
5)
w zakresie obsługi UTB:
a)
opis działania urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych,
b)
informacje dotyczące wskazań przyrządów pomiarowo-kontrolnych wraz z rysunkami przedstawiającymi rozmieszczenie tych przyrządów,
c)
wskazanie sposobu i zasad sterowania ruchami mechanizmów,
d)
wykaz obowiązków obsługującego i niezbędnych do wykonania czynności przed, podczas i po zakończeniu pracy;
6)
w zakresie konserwacji UTB:
a)
zasady wykonywania czynności konserwacyjnych, technologii montażu i demontażu, z określeniem wielkości momentów dokręcania połączeń śrubowych oraz sprawdzenia prawidłowości wykonanych działań wraz z określeniem zakresów i terminów przeprowadzanych przeglądów,
b)
wykaz czynności niezbędnych do wykonania przez konserwującego w ramach jego obowiązków;
7)
wykaz podstawowych usterek lub nieprawidłowości, które mogą występować podczas eksploatacji UTB, z określeniem przyczyn i sposobu ich usunięcia;
8)
warunki dotyczące wykonania i eksploatacji torowiska i toru jezdnego, o ile ma to zastosowanie.

Ogólne warunki eksploatacji UTB

§  8. 
1. 
Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację UTB organ właściwej jednostki dozoru technicznego wykonuje następujące czynności:
1)
sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji, o której mowa w § 4;
2)
identyfikuje UTB, sprawdza jego stan techniczny i oznakowanie;
3)
sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją;
4)
przeprowadza badania odbiorcze.
2. 
Badania odbiorcze przeprowadza się w przypadku:
1)
UTB montowanych po raz pierwszy w miejscu eksploatacji, gdy bezpieczna eksploatacja UTB zależy od warunków jego zainstalowania;
2)
pozostałych UTB, o ile nie zostały wprowadzone do obrotu albo udostępnione po raz pierwszy użytkownikowi na podstawie przepisów innych rozporządzeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
3. 
W przypadku UTB, o których mowa w ust. 2 pkt 1, badania odbiorcze przeprowadza się u eksploatującego.
4. 
W przypadku UTB, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dopuszcza się przeprowadzenie badań odbiorczych u wytwarzającego.
§  9. 
1. 
UTB powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, z zastrzeżeniem § 17.
2. 
Eksploatujący powinien wyposażyć UTB w stanowiskową instrukcję obsługi, opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji i dostępną dla obsługującego.
§  10. 
W celu bezpiecznej eksploatacji UTB eksploatujący zapewnia właściwą obsługę i konserwację UTB.
§  11. 
Eksploatujący powinien dla każdego UTB założyć i przechowywać dziennik konserwacji prowadzony przez konserwującego, w którym odnotowuje wykonywane czynności.
§  12. 
1. 
W przypadku UTB wyposażonych w aparaty elektryczne eksploatujący powinien zapewnić wykonywanie:
1)
pomiarów rezystancji izolacji:
a)
nie rzadziej niż raz w roku - dla urządzeń pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem, z wyziewami żrącymi, urządzeń pracujących na otwartym powietrzu oraz dźwigów,
b)
nie rzadziej niż raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a;
2)
pomiarów rezystancji uziemień roboczych, o ile są stosowane, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:
a)
nie rzadziej niż raz w roku - dla urządzeń pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach bardzo wilgotnych, gorących lub z wyziewami żrącymi,
b)
nie rzadziej niż raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a.
2. 
Niezależnie od pomiarów, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane także pomiary każdorazowo po wprowadzeniu zmian lub wykonaniu prac w instalacji elektrycznej, przestawieniu i zmontowaniu UTB na nowym miejscu oraz we wszystkich przypadkach, gdy możliwe jest przypuszczenie, że stan izolacji lub ochrony przeciwporażeniowej uległ pogorszeniu lub wystąpiły uszkodzenia.
§  13. 
Do obsługującego UTB należy w szczególności przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB.
§  14. 
1. 
Do konserwującego należy w szczególności:
1)
przestrzeganie instrukcji eksploatacji;
2)
dokonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresie określonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:
a)
stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,
b)
działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
c)
działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
d)
prawidłowości obsługi UTB;
3)
sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu:
a)
konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,
b)
toru jezdnego dźwignic szynowych,
c)
instalacji ochrony przeciwporażeniowej;
4)
bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu UTB;
5)
odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności;
6)
bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.
2. 
Konserwujący w ramach czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane i uwzględnione są wymagania określone w § 24 ust. 2.
3. 
Przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o ile wytwórca nie określa inaczej.
§  15. 
W przypadku zmian lokalizacji związanej z demontażem i ponownym montażem UTB wymienionych w § 25, niewymagających wykonania doraźnych badań eksploatacyjnych, do konserwującego należy:
1)
sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych cięgien i ich zamocowań;
2)
sprawdzenie zgodności montażu z dokumentacją;
3)
sprawdzenie poprawności działania elementów bezpieczeństwa;
4)
przeprowadzenie prób ruchowych bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym;
5)
po pozytywnych wynikach oceny zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt 1-4, odnotowanie w dzienniku konserwacji faktu uruchomienia UTB w nowym miejscu pracy.
§  16. 
Eksploatacja UTB w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych może się odbywać pod warunkiem zachowania minimalnych odległości określonych w przepisach dotyczących linii elektroenergetycznych.
§  17. 
1. 
Eksploatacja UTB w przypadku innego zastosowania niż przeznaczenie określone przez wytwórcę lub w warunkach kolizyjnej lokalizacji jest dozwolona za zgodą organu właściwej jednostki dozoru technicznego.
2. 
Eksploatujący, w przypadku zastosowań UTB, o których mowa w ust. 1, powinien przedłożyć i uzgodnić z organem właściwej jednostki dozoru technicznego instrukcję eksploatacji zawierającą co najmniej:
1)
szkic sytuacyjny;
2)
wskazanie możliwych elementów kolizyjnych;
3)
zastosowane techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające.
3. 
W przypadku gdy obsługujący UTB nie jest w stanie obserwować całej drogi, jaką pokonuje ładunek, osoba kierująca ładunkiem powinna pozostawać w ciągłym kontakcie z obsługującym UTB. Powinny być zapewnione środki organizacyjne zapobiegające możliwym kolizjom ładunku.
4. 
W przypadku gdy ładunek ma być podniesiony przez dwa lub więcej UTB, instrukcja, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać odpowiednią procedurę zapewniającą właściwą koordynację pracy współpracujących UTB.
5. 
W przypadku podnoszenia osób przez UTB niezaprojektowane specjalnie do tego celu, należy zapewnić spełnienie odpowiednio przepisów ust. 1 i 2.
6. 
Zgoda, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadków kolizyjnej lokalizacji UTB na terenie budowy.
§  18. 
Do eksploatującego należy w szczególności odpowiednie dobranie zawiesi z uwzględnieniem:
1)
rodzaju i wartości przewidywanych obciążeń;
2)
miejsc uchwytu;
3)
sposobu podwieszania ładunku;
4)
warunków środowiskowych.

Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych

§  19. 
1. 
Organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza następujące rodzaje badań technicznych UTB:
1)
odbiorcze - wykonywane po zakończeniu wytwarzania UTB, w warunkach jego gotowości do pracy, przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację;
2)
okresowe - wykonywane w toku eksploatacji UTB objętych dozorem pełnym, w terminach określonych dla danego rodzaju UTB;
3)
doraźne - eksploatacyjne i kontrolne, powypadkowe lub poawaryjne oraz wykonywane w terminach wynikających z bieżących potrzeb.
2. 
Badań technicznych nie przeprowadza się dla UTB objętych dozorem uproszczonym.
§  20. 
1. 
Zgłaszający UTB do badań przedkłada, w zależności od rodzaju badania, odpowiednią dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonania badania.
2. 
UTB przedstawione do badań powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji.
3. 
Eksploatujący, zgłaszając UTB do badań, powinien zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz oprzyrządowanie do przeprowadzenia badań.
4. 
Badania UTB przeprowadzane u eksploatującego powinny być wykonywane w obecności eksploatującego oraz konserwującego i obsługującego UTB.
§  21. 
1. 
Celem badania odbiorczego jest stwierdzenie, czy:
1)
UTB jest zgodne z przedłożoną dokumentacją;
2)
montaż i przeznaczenie UTB są zgodne z instrukcją eksploatacji i przepisami o dozorze technicznym;
3)
napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na UTB oraz są czytelne i zrozumiałe;
4)
UTB może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji.
2. 
Przed przystąpieniem do badania odbiorczego UTB w miejscu zainstalowania, organ właściwej jednostki dozoru technicznego upewnia się, czy dokumentacja dotycząca UTB została sprawdzona, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 8 ust. 1.
3. 
Zakres badania odbiorczego powinien obejmować:
1)
sprawdzenie prawidłowości zainstalowania UTB i jego przeznaczenia, zgodnie z instrukcją eksploatacji;
2)
przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy oraz urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo;
3)
przeprowadzenie przed rozpoczęciem eksploatacji prób z przeciążeniem lub prób równoważnych.
4. 
W przypadku UTB posiadających świadectwo badania typu:
1)
dopuszcza się ograniczenie prób, o których mowa w ust. 3 pkt 2, do prób bez obciążenia;
2)
nie przeprowadza się prób z przeciążeniem, o których mowa w ust. 3 pkt 3.
§  22. 
1. 
Egzemplarz dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 1, po zakończeniu badania odbiorczego jest ostemplowany i dołączony do księgi rewizyjnej UTB.
2. 
Drugi egzemplarz dokumentacji, którego zawartość organ właściwej jednostki dozoru technicznego może ograniczyć, po ostemplowaniu pozostaje w aktach organu właściwej jednostki dozoru technicznego.
§  23. 
1. 
Celem badania okresowego jest stwierdzenie, czy:
1)
zrealizowano zalecenia zamieszczone w protokole z poprzedniego badania;
2)
nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu UTB mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji UTB lub mogące być przyczyną zagrożenia w przyszłości;
3)
istnieją i pracują prawidłowo niezbędne urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne;
4)
napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na UTB oraz są czytelne i zrozumiałe;
5)
UTB wymaga przeprowadzenia działań naprawczych.
2. 
Podczas badania okresowego organ właściwej jednostki dozoru technicznego sprawdza:
1)
księgę rewizyjną i dziennik konserwacji UTB;
2)
protokoły pomiarów elektrycznych;
3)
zaświadczenia kwalifikacyjne konserwujących i obsługujących UTB.
3. 
Zakres badania okresowego UTB powinien obejmować co najmniej:
1)
oględziny UTB w miejscach dostępnych;
2)
przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy, urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo.
4. 
Próby, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przeprowadzane są bez obciążenia dla:
1)
dźwigów do transportu osób lub ładunków;
2)
dźwigów towarowych małych;
3)
urządzeń dla osób niepełnosprawnych.
§  24. 
1. 
Celem badania doraźnego eksploatacyjnego jest potwierdzenie, że dokonana naprawa, modernizacja lub wymiana elementu, demontaż i ponowny montaż UTB na nowym miejscu pracy nie mają wpływu na bezpieczną eksploatację UTB.
2. 
Badanie doraźne eksploatacyjne przeprowadza się na wniosek eksploatującego, w następujących przypadkach:
1)
po wymianie:
a)
cięgien nośnych,
b)
urządzeń chwytających,
c)
zespołu napędowego lub elementów zespołu napędowego, działającego na zasadzie sprzężenia ciernego,
d)
mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmiany wysięgu,
e)
urządzeń zabezpieczających, w szczególności ogranicznika prędkości, urządzeń chwytnych, ogranicznika obciążenia lub systemu ryglowania drzwi przystankowych;
2)
po naprawie mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmiany wysięgu;
3)
po naprawie konstrukcji nośnej UTB lub jego elementów;
4)
po modernizacji uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego;
5)
zmiany miejsca pracy UTB wymagającej jego demontażu i ponownego montażu, z zastrzeżeniem § 25.
3. 
Badanie doraźne eksploatacyjne może być przeprowadzone na wniosek eksploatującego w innych przypadkach, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
4. 
Podczas badania doraźnego eksploatacyjnego organ właściwej jednostki dozoru technicznego sprawdza:
1)
księgę rewizyjną UTB i dziennik konserwacji;
2)
protokoły pomiarów elektrycznych;
3)
zaświadczenia kwalifikacyjne konserwujących i obsługujących UTB;
4)
niezbędne rysunki i obliczenia;
5)
niezbędne schematy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne;
6)
dokumentację uzupełniającą, o której mowa w § 6 ust. 1.
5. 
Zakres badania doraźnego eksploatacyjnego UTB obejmuje co najmniej:
1)
sprawdzenie prawidłowości zainstalowania i przeznaczenia UTB, zgodnie z instrukcją eksploatacji UTB;
2)
przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej, z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy i urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo;
3)
przeprowadzenie przed rozpoczęciem eksploatacji prób z przeciążeniem lub prób równoważnych.
6. 
Badania doraźne eksploatacyjne powinny potwierdzić, że:
1)
UTB jest zgodne z przedłożoną dokumentacją;
2)
instalacja i przeznaczenie UTB są zgodne z instrukcją eksploatacji;
3)
napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na UTB oraz są czytelne i zrozumiałe.
§  25. 
1. 
Po zmianie lokalizacji UTB, związanej z ich demontażem i ponownym montażem, nie wymagają badań doraźnych eksploatacyjnych:
1)
wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym;
2)
wyciągi towarowe przewoźne i przenośne;
3)
dźwigniki przenośne;
4)
szybkomontujące żurawie przewoźne;
5)
żurawie samojezdne;
6)
UTB z zasilaniem jednofazowym;
7)
UTB z napędem spalinowym, o ile nie są kotwione do obiektu.
2. 
W przypadku podestów ruchomych i dźwigów budowlanych badanie doraźne eksploatacyjne wymagane jest po pierwszym montażu na danym obiekcie.
§  26. 
1. 
Cel badania doraźnego kontrolnego powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w § 23 ust. 1, jak dla badań okresowych.
2. 
Zakres badania doraźnego kontrolnego powinien obejmować:
1)
oględziny UTB w miejscach dostępnych;
2)
przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej, bez obciążenia.
3. 
W przypadkach uzasadnionych stanem bezpieczeństwa UTB zakres badania doraźnego kontrolnego może być rozszerzony przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.
§  27. 
1. 
Celem badania doraźnego powypadkowego i poawaryjnego jest określenie stanu technicznego UTB oraz przyczyn nieszczęśliwego wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia.
2. 
Badanie, o którym mowa w ust. 1, organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza po otrzymaniu zawiadomienia lub informacji dotyczącej niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją UTB.
3. 
Zakres dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1, oraz zakres tego badania ustala organ właściwej jednostki dozoru technicznego.
§  28. 
Organ właściwej jednostki dozoru technicznego w ramach badań, o których mowa w § 21 ust. 3 pkt 3 i § 24 ust. 5 pkt 3, przeprowadza próby: statyczną i dynamiczną.
§  29. 
1. 
Próba statyczna UTB jest wykonywana z przeciążeniem utrzymywanym w czasie nie krótszym niż 60 minut.
2. 
Wielkość przeciążenia podczas próby, o której mowa w ust. 1, odpowiada udźwigowi UTB powodującemu największe obciążenie konstrukcji nośnej, pomnożonemu przez współczynnik, którego wartość przyjmuje się jako:
1)
1,5 - dla UTB z napędem ręcznym,
2)
1,25 - dla pozostałych UTB wyposażonych w napęd inny niż ręczny

- o ile zastosowane normy lub specyfikacje techniczne nie określają inaczej.

3. 
W przypadku gdy ma to zastosowanie, należy sprawdzać odkształcenia konstrukcji nośnej UTB w celu zapewnienia, że ustalone wartości graniczne nie będą przekroczone.
4. 
Po zakończeniu próby należy potwierdzić, że nie nastąpiły żadne uszkodzenia ani trwałe odkształcenia UTB.
§  30. 
1. 
Próbę dynamiczną UTB przeprowadza się z przeciążeniem, wykonując ruchy robocze pojedyncze oraz kojarzone, zgodnie z instrukcją eksploatacji.
2. 
Próba powinna być przeprowadzona przy takich prędkościach roboczych, które nie zagrażają bezpieczeństwu przeprowadzania badania.
3. 
Wielkość przeciążenia powinna odpowiadać udźwigowi UTB powodującemu największe obciążenie konstrukcji nośnej, pomnożonemu przez współczynnik, którego wartość przyjmuje się jako 1,1, o ile zastosowane specyfikacje techniczne nie określają inaczej.
4. 
Przeprowadzona próba powinna potwierdzić, że sterowanie UTB i ruchy robocze, urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne funkcjonują prawidłowo oraz że po jej zakończeniu nie nastąpiły żadne uszkodzenia i trwałe odkształcenia.
§  31. 
Organ właściwej jednostki dozoru technicznego powinien przeprowadzić inne badania z przeciążeniem, o ile zostały określone w specyfikacjach technicznych zastosowanych przez wytwórcę.
§  32. 
1. 
Terminy badań okresowych wyznacza się zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, przy czym termin pierwszego badania okresowego ustala się odpowiednio od daty wydania decyzji zezwalającej na eksploatację. Terminy wyznacza się, podając miesiąc i rok.
2. 
Za zgodą eksploatującego termin kolejnego badania okresowego może być ustalony od daty wykonania badania doraźnego eksploatacyjnego, jeżeli badanie doraźne eksploatacyjne obejmowało pełny zakres odpowiedniego badania okresowego.
3. 
Na uzasadniony wniosek eksploatującego badanie okresowe może być przeprowadzone wcześniej do sześciu miesięcy przed wyznaczonym terminem, pod warunkiem, że termin badania zostanie uzgodniony przez eksploatującego z organem właściwej jednostki dozoru technicznego z 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. 
W uzasadnionych przypadkach na wniosek eksploatującego organ właściwej jednostki dozoru technicznego, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym badania doraźnego kontrolnego, może odroczyć termin wykonania badania okresowego do sześciu miesięcy, przy czym odroczenie terminu może nastąpić najwyżej dwukrotnie, tak aby łączny czas odroczenia nie przekroczył dwunastu miesięcy.
§  33. 
1. 
Terminy badań doraźnych kontrolnych UTB wyznacza się zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, przy czym termin pierwszego badania kontrolnego UTB objętego formą dozoru ograniczonego wyznacza się od daty wydania decyzji zezwalającej na eksploatację. Terminy wyznacza się, podając miesiąc i rok.
2. 
Wykonywanie badań doraźnych kontrolnych UTB zgodnie z wymaganiem określonym w ust. 1 nie wyklucza wykonywania tych badań, uzasadnionych stanem technicznym UTB, w innych terminach ustalonych przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub na wniosek eksploatującego.

Przepis końcowy

§  34. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

FORMY DOZORU TECHNICZNEGO UTB ORAZ TERMINY BADAŃ OKRESOWYCH I DORAŹNYCH KONTROLNYCH

Lp.Urządzenie transportu bliskiegoForma dozoru technicznegoTermin i rodzaj badania
okresowedoraźne kontrolne
12345
1UTB wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowejpełnyco jeden rok-
2Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznymo udźwigu do 2.000 kguproszczony--
3o udźwigu powyżej 2.000 kgograniczony-co 3 lata
4Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczeniaograniczony-co 2 lata
5Wciągniki i wciągarki z napędem elektrycznym jednofazowym do 1.000 kguproszczony--
6Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym specjalistycznepełnyco jeden rok-
7Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznymograniczony-co 2 lata
8Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręcznypełnyco 2 lata-
9Suwnice specjalnego przeznaczeniapełnyco jeden rok-
10Żurawie z napędem ręcznym o udźwigu do 2.000 kg uproszczony--
11o udźwigu powyżej

2.000 kg

ograniczony-co 3 lata
12Żurawie samojezdne; żurawie wieżowe; szybkomontujące żurawie przewoźne, żurawie szynowe, żurawie przenośne o udźwigu powyżej 3.200 kgpełnyco jeden rok-
13Żurawie przenośne pozostałe; żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące i żurawie stacjonarneograniczony-co 2 lata
14Układnice magazynowepełnyco jeden rok-
15Wyciągi towaroweograniczony-co 2 lata
16Podesty ruchome przejezdnepełnyco jeden rok-
17Podesty ruchome wiszącepełnyco jeden rok-
18Podesty ruchome masztowepełnyco jeden rok-
19Podesty ruchome stacjonarneograniczony-co 2 lata
20Podesty ruchome załadowczeograniczony-co 2 lata
21Urządzenia dla osób niepełnosprawnychpełnyco 2 lata-
22Schody i chodniki ruchomepełnyco jeden rok-
23Przenośniki okrężne kabinowepełnyco jeden rok-
24Dźwigi osobowe, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszynpełnyco jeden rok-
25Dźwigi towarowe małe i towarowe bez prawa wstępu osób do kabinypełnyco 3 lata-
26Dźwigi budowlane towarowo-osobowepełnyco jeden rok-
27Dźwigi budowlane towaroweograniczony-co 2 lata
28Dźwignice linotorowepełnyco jeden rok-
29Urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowychpełnyco jeden rok-
30Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementempełnyco jeden rok-
31Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, inne niż w lp. 30 stałe i przewoźneograniczony-co 2 lata
32przenośne o udźwigu powyżej 2 tonograniczony-co 3 lata
33przenośne o udźwigu do 2 tonuproszczony--
34Wózki jezdniowe z wysięgnikiempełnyco jeden rok
35Wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiempełnyco jeden rok
36Pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszeniapodestowe lub z siedziskiem dla obsługującegopełnyco jeden rok-
37prowadzone i zdalnie sterowaneograniczony-co dwa lata

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TERMINY WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH UTB

Lp.Urządzenie transportu bliskiegoTermin przeglądu konserwacyjnego
123
1UTB wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowejco 30 dni
2Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznymco 90 dni
3Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczeniaco 30 dni
4Wciągniki i wciągarki specjalistyczneco 30 dni
5Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznymco 90 dni
6Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręcznyco 30 dni
7Suwnice specjalnego przeznaczeniaco 30 dni
8Żurawie z napędem ręcznymco 90 dni
9Żurawie samojezdne; żurawie wieżowe; szybkomontujące żurawie przewoźne, żurawie szynoweco 30 dni
10Żurawie przenośne; żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące i żurawie stacjonarneco 60 dni
11Układnice magazynoweco 30 dni
12Wyciągi towaroweco 90 dni
13Podesty ruchome przejezdneco 30 dni
14Podesty ruchome wisząceco 30 dni
15Podesty ruchome masztoweco 30 dni
16Podesty ruchome stacjonarneco 60 dni
17Podesty ruchome załadowczeco 180 dni
18Urządzenia dla osób niepełnosprawnychco 30 dni
19Schody i chodniki ruchomeco 30 dni
20Przenośniki okrężne kabinoweco 30 dni
21Dźwigi osobowe, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszynco 30 dni
22Dźwigi towarowe małe i towarowe bez prawa wstępu osób do kabinyco 60 dni
23Dźwigi budowlane towarowo-osoboweco 30 dni
24Dźwigi budowlane towaroweco 30 dni
25Dźwignice linotoroweco 30 dni
26Urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowychco 30 dni
27Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementemco 90 dni
28Dźwigniki, według § 1 pkt 13 stałe i przewoźneco 180 dni
29rozporządzeniaprzenośneco 180 dni
30Wózki jezdniowe z wysięgnikiemco 30 dni
31Wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiemco 30 dni
32Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszeniapodestowe lub z siedziskiem dla obsługującegoco 30 dni
33prowadzone i zdalnie sterowaneco 60 dni