Wzory zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.189.1859

Akt utracił moc
Wersja od: 6 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 24 października 2003 r.
w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Określa się następujące wzory zezwoleń na wykonywanie przewozów osób:
1)
regularnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5)
okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6)
wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
7)
w międzynarodowym transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
Określa się następujące wzory wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów osób:
1)
regularnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
2)
regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
3)
regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
4)
regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
5)
okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
6)
wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
Zezwolenia wydane zgodnie z wzorem określonym w dotychczasowych przepisach zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.
Dotychczasowe formularze zezwoleń mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób (Dz. U. Nr 152, poz. 1731), które na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1452) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE OKAZJONALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE WAHADŁOWYCH PRZEWOZÓW OSÓB W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB PRZEZ ZAGRANICZNEGO PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR WYPISU Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR WYPISU Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR WYPISU Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR WYPISU Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR WYPISU Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE OKAZJONALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR WYPISU Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE WAHADŁOWYCH PRZEWOZÓW OSÓB W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM