Przeprowadzenie poboru w 2004 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.189.1862

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1  ORAZ OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 października 2003 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
1. 
W okresie od dnia 2 lutego do dnia 23 kwietnia 2004 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobór mężczyzn urodzonych w 1985 r.
2. 
Obowiązkowi stawienia się do poboru w terminie, o którym mowa w ust. 1, podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1980-1984, którzy dotąd nie stawili się do poboru.
3. 
Do poboru wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się poborowych urodzonych w latach 1976-1984, którzy:
1)
zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru;
2)
złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.
Do stawienia się przed powiatowymi komisjami poborowymi wzywa się poborowych urodzonych w latach 1976-1984, którzy złożyli wnioski:
1)
o odroczenie zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
2) 3
 (uchylony).
Do poboru wzywa się także kobiety urodzone w latach 1980-1986, które w roku szkolnym 2003/2004 kończą naukę w średnich i pomaturalnych lub policealnych szkołach medycznych.
Termin ogłoszenia poboru wyznacza się na dzień 19 stycznia 2004 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750.
3 § 3 pkt 2 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.18.176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lutego 2004 r.