Wysokość i terminy uiszczania opłat za wydanie lub zmianę zezwolenia telekomunikacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.188.1843

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 22 października 2003 r.
w sprawie wysokości i terminów uiszczania opłat za wydanie lub zmianę zezwolenia telekomunikacyjnego

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość i terminy uiszczania opłat za wydanie lub zmianę zezwolenia telekomunikacyjnego na eksploatację:
1)
publicznej sieci telefonicznej lub
2)
sieci publicznej przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych.
Opłata za wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego na eksploatację:
1)
publicznej sieci telefonicznej wynosi dla:
a)
stacjonarnej sieci telefonicznej 2.500 euro,
b)
ruchomej sieci telefonicznej 5.000 euro;
2)
sieci publicznej przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych wynosi 1.000 euro.
Opłata za zmianę zezwolenia telekomunikacyjnego, o którym mowa w § 2, wynosi:
1)
w przypadku zmiany, która obejmuje rozszerzenie uprawnień operatora sieci - 50 % stawki opłaty za wydanie danego zezwolenia;
2)
w przypadku zmiany siedziby, adresu, nazwy operatora lub terminu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych - 10 % stawki opłaty za wydanie danego zezwolenia.
Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wydaniu lub zmianie zezwolenia telekomunikacyjnego, nie później jednak niż przed jego odbiorem lub wysłaniem podmiotowi drogą pocztową.
1. 
Opłatę uiszcza się w złotych, w wysokości stanowiącej równowartość kwoty opłaty wyrażonej w euro, przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro w złotych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w dniu wnoszenia opłaty.
2. 
Kwotę przeliczonej opłaty zaokrągla się do pełnego złotego według ogólnie obowiązujących zasad.
Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości i terminów uiszczania opłat za wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego (Dz. U. Nr 121, poz. 1306).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
________

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.